<em id="6bFMTx"></em>

    <var id="6bFMTx"></var>
    1. <form id="6bFMTx"></form>
     <sub id="6bFMTx"></sub>

     Legioná? Jaroslav Janda nám p?ináší svědectví o hrdinství i ka?dodenním ?ivotě rakouského vojáka, vále?ného zajatce a později legioná?e v období 1. světové války.

     Díky jeho bezmála 150stránkovému deníku Moje vzpomínky na světovou válku, který si zde m??ete stáhnout jako pdf nebo e-knihu, o?ívá svědectví, které nám p?i p?íle?itosti 100. výro?í 1. světové války p?ipomene její okolnosti i aktéry.

     P?e?těte si kompletní verzi deníku, zkrácený ?lánek s výběrem toho nejzajímavějšího, pou?te se o srbské frontě, prohlédněte si unikátní fotogalerii, a co vám nebude jasné, osvětlí slovník s vysvětlivkami a komentá?i.

     Chcete něco doplnit nebo máte vlastní poznatky o 1. světové válce?
     Napište nám na info@ nebo diskutujte na facebooku.

     Vzpomínky Jaroslava Jandy na světovou válku 1914–1918

     (zkrácený ?lánek 12 stran)

     M?j děde?ek Jaroslav Janda (1.1.1884 - 24.9.1969) pobyl na vojně mnoho let. V aktivu skoro ?ty?i roky v letech 1905 - 1908, kdy mu vojnu prodlou?il císa? pán z d?vodu anexe Bosny a Hercegoviny Rakouskem-Uherskem. Potom dalších témě? pět let strávil v 1. světové válce. V databázi legioná?? Vojenského historického ústavu je veden jako ?eta? 11. zdravotního oddílu.

     Jako rakousko-uherský voják  byl odvelen na srbskou frontu a byl zajat po dobytí Valjeva srbskou armádou v prosinci 1914. V roce následujícím absolvoval onu strašlivou zajateckou anabázi ze Srbska p?es Albánii a? do tehdejší Valony (Vlorè), cestu lodí na Asinaru a pobyt ve zdejším zajateckém tábo?e a poté cestu do Francie a pobyt v několika tamějších táborech. Do sboru ?eských dobrovolník? legioná?? vstoupil ještě p?ed jeho oficiálním povolením podáním ?ádosti 4. 10. 1917 v tábo?e v Carpentras, od 12. b?ezna 1918 byl ve výcviku, poté p?esunut na frontu, ú?astnil se boj? u Vouziers a Terronu. ?ást výcviku absolvoval jako vojín u 21. pěšího pluku,  poté byl p?e?azen k 22. pěšímu pluku. Demobilizován byl 10. května 1919. Vrátil se ke svému ob?anskému povolání v Planografii v Krakovské ulici na Novém Městě v Praze, zásah? legií na obranu mladé republiky v roce 1919 se ji? neú?astnil.

     V pr?běhu zajetí si Jaroslav Janda vedl podrobné deníkové zápisky s uvedením dat a zejména s podrobným ?asovým popisem pochodu zajatc? p?es Albánii do p?ístavu Vlorè. Ty se mu však v době jeho p?sobení na frontě ve Francii ztratily. V roce 1934 dostal darem dva prázdné vázané sešity, vrátil se tedy k myšlence své zá?itky popsat a 1. listopadu tého? roku se dal do práce. Pamě? ji? mohla tehdy padesátiletého mu?e trochu šálit, zd?razňoval však, ?e p?es mo?né drobné nep?esnosti v uváděných datech jednotlivých událostí bude psát jen o tom, co skute?ně pro?il. Zápisky dokon?il po dvou měsících práce na Silvestra tého? roku. V b?eznu 1962 ve věku ji? více ne? 78 let paměti znovu pro?etl, s úrovní vlastního literárního zpracování projevil velkou nespokojenost, ale p?es několik poznámek a dodatk? (nap?. za?azení úryvk? z knihy francouzského spisovatele H. Barbusse „Oheň“) ji? podstatné změny patrně z d?vodu zhoršující se paměti neprovedl.

     V ?ervenci 2014 uplyne sto let od vypuknutí 1. světové války, ale ji? 1. ledna 2014 vzpomene naše rodina 130. výro?í narození našeho dědy. Proto jsem se rozhodla děde?kovy zápisky opublikovat v elektronické podobě; jejich vydáním bych chtěla splatit dědovi dluh za jeho lásku a obětavost v době mého raného dětství. Ní?e uvádím výňatky.

      

     Mobilizace a cesta na frontu

     V neděli 26. ?ervence 1914 byla vyhlášena ?áste?ná mobilizace. Do 24 hodin se měli všichni p?íslušníci vojenských těles uvedených na plakátech vylepovaných na ve?ejných místech hlásiti u svých útvar?. M?j oddíl však nikde uveden nebyl, asi v souvislosti s tím, ?e z Prahy je do Mostaru v Hercegovině, kam jsem pat?il, dosti daleko. A? v úterý ráno 28. ?ervence jsem se tedy šel hlásiti na vojenské velitelství na Karlovo náměstí na Novém Městě. Upozorňoval jsem, ?e pat?ím do Mostaru k saniterák?m. Šikovatel ve slu?bě mi odebral vojenskou kní?ku, odešel do kancelá?e, za chvíli vyšel a prý, abych u? tam z?stal. Ven u? mě strá?e nechtěly pustit, t?eba?e jsem prohlásil, ?e se musím na vojnu p?ipravit a rozlou?it se s domovem. Později jsem se ale p?ece jen dostal ven a za to u? jsem tam nevlezl, jen skrze plot jsem se vyptával známých, co jsem s nimi v aktivu slou?il, kam jsem p?idělen, a tak jsem to dělal p?es týden, dokud nás neoblékli do mundúru a nenastoupili jsme slu?bu v Albrechtských kasárnách na Smíchově. Mobilizace šla u našeho útvaru velice špatně, jako by to byla ji? p?edzvěst pozdějších potí?í a nesrovnalostí. Speditér, který nám měl p?ivézt ze skladiště vojenskou muntúru a výzbroj, ji celý týden vozil po Praze. Rozkazy se neustále měnily, ko?í se závozníkem a nákladem se ?ídili dle těchto rozporuplných p?íkaz? a z Karlova náměstí vezli vše do Albrechtských kasáren, do Karlína na Invalidovnu, poté na Vyšehrad a nakonec opět na Smíchov. Mezitím pilně v ?ervencovém vedru zavla?ovali svá hrdla a tak jim týden pěkně uplynul. Asi za 14 dn? po vypuknutí války si náš kadet Manda povšiml, ?e k jeho útvaru nepat?ím, ale p?i pra?ském sanitním oddílu R.S.t. 3/8 (ReserveSanitatsAbteilung Nro. 3/8  Korps) si mě p?ece jen ponechali.

     V noci ze 14. na 15. srpna jsem spal v kasárnách oble?en, měl jsem slu?bu jako „tagskaprál“. Ve t?i hodiny ráno byl vyhlášen „tagwach“ (budí?ek) a ji? ve ?ty?i jsme táhli o síle 12 sanitních oddíl? po 60 mu?ích st?edem Prahy na nádra?í císa?e Franze Josefa. Náš oddíl měl hornistu, kterému chyběly p?ední zuby a ani neuměl troubit, to mu však nebránilo, aby ve všech ulicích nevzbou?il spící obyvatele, kte?í udiveně vystrkovali hlavy z oken. Na nádra?í jsem se rozlou?il se sestrou Marií, asi dvě hodiny jsme tam ?ekali a dostali letáky s  písni?kami na cestu. První naše štace byla v Benešově, kde ?ty?em našim voják?m, tou?ícím se ještě osvě?it ?eským pivem, ujel vlak. Poté jsme dojeli do Vídně, a kdy? nás v noci p?etáhli na ji?ní nádra?í a jelo se dále k jihu, pochopili jsme, ?e jedeme na srbskou frontu.

      

     Na srbské frontě a v zajetí

     P?es Záh?eb, Sisak a Sávský Brod, Vinkovci,  Guňu na levém b?ehu Sávy a Br?ku na pravém, kde p?išel rozkaz „všechno ven“ a dostali jsme první „saniteráckou“ práci.  Vykládali jsme dlouhatánský vlak plný puše?né munice, prý tam bylo 16 milion? patron. Z vysokého náspu jsme nosili bedny do p?íkopu a do strouhy, ze strouhy zase nahoru na louku a tam jsme bedny  skládali do kubík?. Po ukon?ení práce jakýsi oficír prohlásil, ?e je vše špatně. A tak jsme to p?ekládali podle šň?ry do ?ad a do vodováhy a? do tmy. Byla to pak ohromná pyramida.

     V Br?ce jsme se usídlili v turecké škole a dostali k ošet?ení první raněné, jich? však denně mnohonásobně p?ibývalo. Všichni měli o?i „na vrch hlavy“, byli vyděšeni a vyprávěli s hr?zou o šrapnelech, o tom, jak Srbi umějí dob?e st?ílet. Vyfasovali jsme 30 voz? s koňmi, ko?í byli místní sedláci, mobilizovaní na po?átku války. Ti se zpo?átku domnívali, ?e byli povoláni k jednorázové práci, kdy? poznali, ?e s námi mají být natrvalo, dosti se jim to zajídalo. A tak se stalo, ?e starý táta vyst?ídal syna – hospodá?e, dítě tátu a postupně místo zdravých silných sedlák? ko?írovali naše povozy děti a starci. Náš oddíl  na po?átku války s bohatými zásobami slamník?, dek a lo?ního prádla, potravin a nádobí vyjel k frontě.  V době p?íprav p?echodu p?es ?eku Drinu, tvo?ící hranici mezi Bosnou a Srbskem, jsme dle rozkazu stavěli feldšpitál ze strom? a větví, ovšem jen proti slunci, ale nikoli proti dešti. Tenkrát nepršelo, a ?ádný na to nep?išel, ?e by mohlo.  První ranění byli srbští vojáci. Také jsme měli polní mši s kázáním, na ni? muselo všechno kolem lágrující a na útok se p?ipravující vojsko. Feldkurát Gabriel si to pak od pán? d?stojník? „vypil“, morálku mu?stva nijak nepozvedl. Kázal toti?, ?e se nalézáme ve velikém nebezpe?í, ka?dou chvíli m??e zaznít povel: Zachraň se, kdo m??eš, nep?ítel je tu!  

     Jako ?eta? jsem ?asto některý ?as i denně jezdil ke korpskomandu k „abfertigungu“ pro rozkazy, s hlášením, pro polní poštu atd. do vzdálenosti 15-20 km podle toho, kde jsme lágrovali. Jezdil jsem vozem podobným bry?ce bez pér, místo sedadla jsem měl jen otep sena.  K tomu zni?ené cesty, tak jsem v?dy p?ijel pozdě ve?er celý rozmlácen a rozt?esen. Jednou ve?er p?ijedu, a hned Macák na mě: „Po?kej, zugsfíro, ty budeš zav?enej, ukrad´ jsi oficír?m uherský salám!“ Myslel jsem, to bude nějaká legrace. Ale všichni mi vá?ně potvrdili, ?e v noci někdo ukradl d?stojník?m salám, podobný salámu mému, a ten byl ú?edně zabaven.  Druhý den jsem ho však dostal zpět, jen dvě kole?ka od?íznutá. Profesor Pelná?, náš léka?, si toti? všiml, ?e konec mého salámu je p?íliš suchý a starý. Odkrojili dvě kole?ka a zkoumali, zda za dvanáct hodin konec takto okorá. To se nestalo, a tak se p?esvěd?ili, ?e není jejich, nebo? z něho jedli ve?er p?edtím, ne? jim byl ukraden.

     Po krásných teplých dnech nastal v ?íjnu 1914 déš? a my neměli nic nad sebou.  Po prvním dešti stekl z našich plachet škrob a byly jak ?ešeta. Na poli u Suljin-Háruň se nacházela hlavní armádní zásobárna. Po navezení mouky za?ali peka?i v pojízdných pekárnách péci komisárek, ale déš? většinu pytl? mouky brzo úplně poni?il. Srbi naplnili lodní mlýny kamením a pustili je po rozvodněné Drině. Mlýny všechny našimi pionéry postavené pontonové a bárkové mosty pobo?ily a vše uplavalo. Pionér?m nez?stalo nic ne? prázdné podvozky. Nato Srbi zaúto?ili a v těch zmatcích na ústupu se mnoho lidí utopilo v ?ece.

     Ve Zvorníku jsme denně ošet?ovali několik stovek nově p?ivá?ených raněných. Nemocnici jsme z?ídili v kasárnách, ranění le?eli na podlaze ve všech barácích i kolem barák? venku. Kucha?i ve dne v noci va?ili, p?i tom si sami museli zabíjeti ?ivé voly, ostatní roznášeli jídlo, tě?ce raněné jsme snášeli z voz? atd. Já měl navíc za úkol shánět chleba od místních peka??. Pracovali jsme týden ve dne v noci. P?icházely rozkazy posílat naše lidi do fronty sbírat raněné. Trény s raněnými stály pak ve velikém lijáku na dvo?e, lehce raněné jsme vynášeli z baráku na déš? a tě?ce raněné se sna?ili umístit vevnit?. Jakmile se nám poda?ilo vše uspo?ádat, p?išel rozkaz k ústupu do Tuzly a poté do Sapny.

     Poté na po?átku listopadu rakouská armáda zaúto?ila, p?ekro?ila Drinu a my jsme se po mnoha peripetiích se zapadlými vozy usadili v Kamenici v soudní budově. V celém měste?ku ve všech domech i skladištích samí ranění, asi p?ldruhého tisíce.  Mimo toho asi 600 zajatých Srb?, které jsme té? krmili a hlídali. Ranění byli do našeho p?íchodu úplně bez pomoci, rány si balili do list? ze soudních knih a protokol?, inkoust se jim vpil do ran, nedalo se to ni?ím o?istit. Z toho byly ?etné otravy krve, mnoho p?ípad? tetanu. Z po?átku tam byl jeden léka? (byl brzy odvelen jinam), s tím jsem chodil po domech a odebírali jsme nemocným mo? do prázdných dělových mosazných patron od šrapnel?. Zásoby jsme brzo vy?erpali, a tak se dělaly nájezdy do opuštěných vesnic a rekvíroval se dobytek, krávy i prasata, aby bylo co va?it. Pán?m d?stojník?m jsme naopak zrekvírovali bednu od ?erveného k?í?e s potravinami pro raněné, kterou ukrývali ve skladišti.

     20. listopadu jsem dostal rozkaz jet do 17 km vzdáleného Valjeva,  po vy?ízení zále?itostí na korpskomandu ?. 15 jsem měl nakoupit zásoby a p?ivézt poštu. Ty scény po cestě byly strašné, uvázlá auta, mrtvoly lidí v blátě le?ící, mezi nimi i jedna ?ena, mrtvoly mladých vodi?? osl? a koní, desítky zví?at. Jelo se p?es všechno, koni p?es krk jedním kolem, ?ádný to neporu?il odklidit. V?bec trény a jejich d?stojníci, ti prohrávali válku svou nedbalostí a hloupostí.  Srbové na ústupu za sebou ni?ili telegrafní ty?e a dráty se válely po silnici. Takový etapový trén (měl a? 150 voz?, vp?edu dva d?stojníky a ?eta?e a kaprála na koních) vjel do drát?, koně se do nich zapletli, celý trén z?stal stát. ?idi? vozu slezl, koně vypletl, p?ejel, ale drát z?stal na silnici. Nezapletl-li se druhý, jistě to byl bu? t?etí ?i ?tvrtý pár koní; a pak se procedura opakovala. Tak to šlo dob?e celý měsíc a „osvícené“ d?stojníky od trénu ani nenapadlo, ?e by ten drát prostě mohli dát z cesty odstranit.

     Do Valjeva jsme se na p?íkaz korpskomanda p?estěhovali na Mikuláše a doufali jsme, ?e po opravě úzkokolejky do Mladenovace a dráhy do Bělehradu budeme moci posílat raněné do Rakouska, a do Srbska budou p?icházet zásoby a munice. Kdy? jsem dle rozkazu dovedl feláka Glovackiho ke korpskomandu, aby nás ohlásil, k našemu p?ekvapení se ji? šikovalo na ulici témě? p?ipraveno k odchodu. Stála tam kavalerie co ochrana, dále všechny kancelá?e v bednách a na koních, a všechen personál, kterého bylo hojně, generálové, štábní oficí?i atd. Dráty od telefon? ust?íhané, u? jsem za?al vě?it, ?e zase pobě?íme. Ale náš abteilung byl ur?en z?stat u raněných, ve městě jsme za?ili dělost?eleckou bitvu a upadli do srbského zajetí. P?edtím jsme se po útěku ma?arských saniterák? museli ujmout špitálu v budově místního gymnasia, 30 našich lidí na 3 000 raněných v nemocnici, v domech, školách a hotelích.

     Ranění nebyli dlouho p?evazováni, v obvazech plno vší, někte?í měli u? otravu. Dr. Milota a dr. Schwarz pracovali od ?asného rána dlouho do noci pouze na amputacích.  Kadeta Mandu jsme p?ivezli nemocného, měl skvrnitý tyfus. První z našeho oddílu také zem?el, šli jsme mu na poh?eb všichni, ve dvojstupu se šavlemi.  Na hrob jsme mu dali k?í?, byl pochován v rakvi a sám. Ve sklepě gymnasia stále p?ibývalo mrtvol. Nakládali jsme je na v?z vojenské lékárny a p?evá?eli na h?bitov, kde byly ukládány do šachet po 25. Naše poh?bívání vypadalo však nejslušněji, h??e byli poh?bíváni z jiných nemocnic, vezeni na malých srbských mizerných vozech, po cestě spadla hlava nebo noha a brousila se o kolo. Od rána do ve?era se jezdilo a dlouho jsme nesta?ili mrtvé odvá?et, zvláště kdy? naplno vypukly epidemie.

     15. ledna 1915 jsem cítil, ?e mnou lomcuje zimnice, mě?ím si teplotu a mám 39.2 hore?ky. Mnozí z našich u? le?eli nemocní, do té doby zem?eli t?i, tak jsem si ?ekl, snad také p?jdeš do neznáma. Chtěl jsem, aby po mně zbyla fotografie, dal jsem se tedy vyfotografovat. Zaplatil jsem p?edem, ?e si pro obrázky pošlu. Napsal jsem adresy dom? bratrovi a sestrám a po?ádal jsem kamarády, aby mně vyzvedli fota a poslali je na p?íslušné adresy. Pak jsem ulehl. Tu noc jsem měl jistě p?es 40 stupň? hore?ky, ve všech kostech bolest, jako bych v nich měl ?havé olovo, a pak jsem nic o sobě nevěděl. Proti hore?ce mi dávali ledové obklady, blouznil jsem, slyšel ot?esy země, chvějící se pod tíhou na frontu ta?ených dalekonosných srbských děl. Po dvou týdnech jsem se za?al uzdravovat, zatímco jiní kolem mě m?eli. Mezi nimi m?j dobrý kamarád Josef Falout.

     Pak p?icházely dopisy na vojáky, kte?í však u? zem?eli. P?íbuzní doma nemohli o svém blízkém nic zvědět, psali adresu na nás všechny zajatce: Vále?ní zajatci ve Valjevu. Prosili nás, abychom jim napsali pravdu, aby alespoň věděli jistě, kde zem?el. Posílal jsem pak mnoho lístk? na všechny strany se všemi daty zanesenými v úmrtní knize. P?íbuzní zprávám nechtěli vě?it a znovu mi psali o další podrobnosti.

     V zá?í 1915 jsem za?al pracovat v šesté reservní nemocnici, srbský pan doktor v hodnosti majora si dal zap?áhnout ko?ár a osobně si mě vy?ádal na zajateckém komandu. Na chvíli jsem byl zase ?lověkem. Spal jsem na vlastní posteli, ?istě ustlané, v pěkném pokojíku, dostal ?isté vy?ehlené prádlo a bílý pláš?, vykoupal jsem se v lázni, a dostával jsem denně ¼ litru dobrého ?erveného vína. Mimo to jsem si zvykl píti slivovici, ?ekli mi, ?e mi to pom??e od pr?jmu, kterým jsem trpěl po celou válku. Měl jsem dozor nad 20 rakouskými ošet?ovateli raněných, nemocní a ranění byli Srbové, poskytována byla dobrá strava a velice dobré ošet?ení léka?ské.

      

     Anabáze z Valjeva do Valony

     Po útoku Bulharska na Srbsko nastala zlá doba pro naše „hostitele“ a pro nás hrozná cesta Srbskem a poté Albánií. My z nemocnic jsme vyrazili 19. ?íjna. P?es ?a?ak, Trstenik a Kruševac do Prištiny se ještě dob?e šlo v útvarech, měli jsme trochu peněz a ob?as jsme i něco jídla fasovali. V pozdějším ?ase hladem a nemocí vy?erpán ?asto jsem z?stal sám, a? druhý ?i t?etí den se s našimi zase shledal. Všechny cesty byly do nedohledna zaplaveny zajatci, kterých se po?ítalo 65 000, dále šlo 60 000 srbských rekrut? a několik tisíc ?ák? d?stojnické školy srbské. Na ústupu jsme viděli st?ílet srbské dělost?electvo, zatím, co jedna baterie st?ílela, druhá nás p?edjela, zaujala nové posice a pak druhá zas ustupovala na nové místo odporu. Pozoroval jsem srbské dělost?elce, byli úplně klidni p?i tom, ?ádný strach neb panika. Výborná organisace.

     P?es Kosovo pole a Mitrovici jsme se dostali do Bicany a stezkou pro osly stoupali do hor. Vysoko v horách foukal silný vítr, poletovaly vlo?ky sněhu a nikde nebylo místa rovného, kde bychom se mohli p?i spaní polo?it bez obavy, ?e se někam nez?ítíme do propasti. Šlo se nám h?? a h?? do vysokých kopc? a zase hluboko do propastí, denně jsme se brodili p?es potoky, někdy ani oheň jsme neměli, a kdy? ano, va?ili jsme si jen ?aj z ostru?in. Za?alo silně mrznout a lidé padali, aby u? nikdy nepovstali.

     Po p?íchodu do Malé Debry jsem prodal Faloutovy hodinky, ale za papírové peníze mi nikdo nechtěl jídlo prodat. V měste?ku Struga na b?ehu Ohridského jezera se mi poda?ilo vyměnit s mladou dívkou poslední kousek mýdla za veliký krajíc chleba. Za celou válku jsem takový nikde v Srbsku neviděl! Pravý ?itný chleba, veliký krajíc z velikého selského bochníku, jako by ho ukrojila naše ?eská „pajmáma“. Zašel jsem k jezeru za boudu a tam jsem celý krajíc snědl. P?ed tím jsem byl blízek zoufalství, ten krajíc mi ?íkal: doufej, dějí se i nemo?nosti, nezahyneš! Te? s lepší náladou a novou nadějí do budoucnosti jsem vykro?il do města. A tam se mi poda?ilo za papírový desetidinár nakoupit ?ty?i veliké nasolené ryby!

     Na h?ebenech hor bylo u? 75 cm sněhu a dále hustě sně?ilo. S povolením srbského podporu?íka a zákazem rozdělávat oheň  jsme z?stali dvě noci v jakémsi chlévě. Ve dne, kdy? jsem musel ven, byl jsem úplně oslepen od sněhu. T?etí den jsme mohli jíti dál, já se s bolavýma o?ima díval na nohy ?lověku, který šel p?ede mnou, abych viděl, kam mám šlápnout. Hned po ránu jsme se museli brodit vodou. Ihned nám to na nohách mrzlo. Kouskem zašpi?atělého d?eva jsem si vyš?uchoval z rozpadlých bot sníh, který se mi tam nacpal a utvrdl tak, ?e jsem nemohl jíti. Cestou jsme viděli zmrzlé a polozmrzlé le?et na zemi. P?es nebezpe?ná místa mě p?eváděl Rubáš, abych se nez?ítil do propasti. Všechno mi na zemi splývalo, neviděl jsem, kde mám stoupnout. Sestoupili jsme do údolí, poprvé za celou cestu do teplého kraje blízko mo?e u měste?ka Elbasánu. Prodali jsme poslední kusy šatstva za kousky zahradního turka, nava?ili guláš z koňské zdechliny. V noci však zase p?išel mráz. Po dalších peripetiích jsme se 6. prosince 1915 ocitli na lukách p?ed Tiranou, 8. prosince p?ed branami Dra?e.

     Tam jsem se po dvou měsících opět „uviděl“, kdy? jsem se u pot??ku myl. Jak jsem se nad vodu nahnul, viděl jsem ve vodě jako v zrcadle chlapa, a? jsem se ulekl. Oto?ím se, kdo za mnou stojí, byl jsem tam sám. Podívám se znovu, ale poznat jsem se nemohl. To tedy jsem byl já! Vzpomínal jsem, jak jsem litoval v duchu ty druhé, a odhadoval, jak asi daleko se ještě povle?ou, ne? padnou! Sám jsem se nikde neviděl, zrcátko jsem neměl, a te? jsem se náhodou spat?il, jak ještě daleko ubo?eji vypadám ne? ostatní!  Celých sedm neděl jsem se neholil, byl jsem zarostlý, hubený, na hlavě směšnou trosku ?epice – zkrátka dlouho jsem se prohlí?el, ne? jsem uvě?il, ?e jsem to skute?ně já!

     Vzhledem k ost?elování Dra?e rakouským lo?stvem byla naše karavana p?esměrována do Porty Valony (dnešní Vlore) a poslední z mnoha ?ek, kterou jsme na této cestě p?echázeli, byla Vojusa. Na pokyn italského ser?anta „avanti“, který ?ídil nalodění na prám a všiml si mého tou?ebného pohledu, jsem se dostal mimo po?adí 15. prosince s cizí ?etou na druhou stranu ?eky. Obstoupil nás oddíl bersagliér?, bodáky nasazené, široké klobouky s pe?ím, ouzké kalhoty, peleriny na ramenou, a u? nás vedli ve ?ty?stupu.

     Zcela jistě jsem si tím zachránil ?ivot. Ti, kte?í toho dne nebyli p?evezeni, hrozně zkusili. Po strašlivé pr?tr?i mra?en stoupla voda v ?ece o několik metr?, prám se utrhl a odplaval a ti za ?ekou, bylo jich několik tisíc, z?stali deset dní bez pomoci a bez jídla.

      

     „Pole ztracené“

     Po dvou dnech jsme se nalodili na italskou dopravní lo? Gordoba a vypluli z valoňského p?ístavu kolem Apeninského poloostrova na Asinaru. Ostrov měl jen malý p?ístav, kde se p?ed válkou nacházela malá karanténní stanice pro cestující z Asie a z Afriky. Vozili nás na bárkách, se?adili a pochodem vchod do lázní a desinfekce.  Oble?ení do vydesinfikovaných oděv? s vyfasovanou dekou jsme pochodovali asi p?l hodiny cesty od p?ístavu. Tam jsme byli rozděleni po pěti a ka?dá pětice dostala dohromady jeden stan. Ihned jsme je stavěli do ?ad na trávníku. Vál studený vítr od mo?e, celou noc jsme se klepali zimou.

     Po nějaké době jsme dostali nové mundúry a vystavěli v rovinaté ?ásti „Oslího ostrova“ nové tábory. Náš se jmenoval „Campo perdu“, ?esky „Pole ztracené“, a p?esná adresa pak zněla „Campo perdu, II. reparto, III. gruppo, Isola Asinara“.  V tomto tábo?e jsme snad na tom byli ještě nejlépe ze všech. To proto, ?e naše lo? po dva týdny pro nás t?ikrát denně va?ila, i víno jsme dostávali a tak jsme se zase trochu zrestaurovali. Našich mrtvých na choleru zem?elých bylo sice několik stovek, ale v jiných táborech se jednalo o tisíce zajatc?.  Byli to zejména ti, kte?í nejd?íve ?ekali na obnovení p?evozu p?es Vojusu a jedli všechno mo?né, ?áby, ještěrky, trávu i mrtvé kamarády. Doplazili se do Valony a divoce se vrhali na suchary, které jim Italové rozdávali. Na lo? se dostali ve zbědovaném stavu, jejich lodě neměly za?ízení na transporty ani neva?ily, jednou denně jim rozdali studené konservy a suchary. Proto všichni ji? na lodích po stovkách umírali a my jsme poté na b?ehu ostrova mrtvoly odnášeli a poh?bívali v šachtách.

     Na tuto adresu jsem také jako první obdr?el na svátek svatého Josefa 19. b?ezna 1916 peně?ní dopis od bratra na 49 lir. V tehdy nově z?ízené kantině jsem všem v našem stanu koupil chléb, sýr, salám, rybi?ky a víno a uspo?ádal pro ně hostinu. Po krásném jaru, kdy na Asina?e vykvetly tisíce květ?, p?išlo léto a na ostrově bylo k nesnesení. Veliké vedro, ?ádný stín, vítr s pískem, nedostatek vody, která se musela p?ivá?et ze Sardinie, to vše vedlo k tomu, ?e jsme tou?ebně ?ekali, kdy nás lodi za?nou p?evá?et do Francie.

      

     Ve francouzských táborech

     18. ?ervence jsme s naší nákladní lodí v doprovodu dvou torpédovek p?istáli v Toulonu. Nejprve jsme byli internováni v ji?ní Francii v tábo?e Scarpiagne, poté jsme byli děleni na skupiny a naše skupina o 120 zajatcích byla po r?zných peripetiích p?evezena do Biessardu asi 40 km od Le Havru, kde se nacházel německý zajatecký tábor. Do práce se jezdilo na parní?cích na velké zámo?ské lodě. Pracovalo se nep?etr?itě ve dne i v noci na osmihodinové směny, vylo?ovalo se uhlí, brikety, koks, papír, d?íví, obilí bu? na vagony, nebo na velké vle?né ?luny. Dělal jsem velitele pracovní ?ety a tlumo?níka a nau?il jsem se jezdit s lodním je?ábem. Jeden feldvébl Němec p?išel k mé partě a poslouchal moje lidi, jak ?esky a chorvatsky mluví mezi sebou p?i práci. On nerozuměl, tak se mě ptal: „Ti lidé mluví rakousky, ?e?“  Divil se tomu, kdy? slyšel, ?e rakouská ?e? neexistuje a kolika ?e?mi se v Rakousku vlastně mluví. Náš „spojenec“ toho nevěděl.

     Skoro denně jsme viděli p?ijí?dět velké námo?ní lodi s anglickými vojáky, jezdily a? do Rouenu, ?eka byla hluboká.  Jak uviděli německé zajatce,  pok?ikovali na ně  „nieder mit Kaiser!“ Němci zase na ně, Angli?ani se nahrnuli na palubě na stranu k nám, a? se lo? hodně naklonila. Angli?tí vojáci byli v?dy v novém mund?ru jak ze škatulky. Francouzi měli starý spravovaný mund?r. Na frontě a za frontou jsem později pozoroval, ?e Angli?ané jsou moc pyšní, nafoukaní, s nikým se nekamarádili.

     V polovině listopadu jsme byli nákladním zape?etěným vlakem p?evezeni k Pa?í?i a vypuštěni na nádra?í Susy-Bonneuil, odkud jsme šli pěšky k ?ece Marně, kde se stavěl vojenský p?ístav a na něj navazující ?eleznice. Tamější zajatecký tábor byl obsazen pouze Slovany, byli tam zejména Chorvati. Zde jsem pro?il románek v dopisech se Švýcarkou sle?nou Mínou, který se p?erušil v polovině ledna, kdy jsme byli náhle skupina 18 šikovatel? a ?eta?? odvezeni nejprve do Etampes asi 100 km ji?ně od Pa?í?e a poté do Orleansu. Poslední dopisy od Míny jsem obdr?el právě sem, pak u? jsem nic o ní nezvěděl, ani po válce, kdy? jsem psal jí i její matce do Švýcar. Posledním táborem, kde jsme my rakouští zajatci byli internováni spole?ně s Němci z ?íše a Bulhary, byl Carpentras asi 26 km severně od Avignonu.

     V našem baráku bylo asi 60 ?ech?, smýšlením rozdělených do t?í skupin. Já jsem pat?il do skupiny „revolu?ní“, která chtěla rozbití Rakouska-Uherska a pora?ení Německa. Druhá skupina si to p?ála také, ale ze strachu p?ed „Rakušáky“ ml?eli, jen mezi ?ty?ma o?ima nám dávali za pravdu, ale nahlas své mínění se báli pronášet. A? na ?eta?e Karla S., v civilu strá?níka z Plzně, ten chtěl ?eskou autonomii v rámci Rakouska. Pak tu byla skupina t?etí, ta chtěla jen vítězství Německa a Rakouska, z nich si po?ínal a? zu?ivě František P. Měli jsme mezi sebou neustálé slovní p?tky, p?i nich? jsme dostávali najevo, ?e a? bude konec války, ?e se dom? nebudeme smět vrátit, jinak ?e budeme viset.

     4. ?íjna jsme si p?e?etli v novinách „?eskoslovenská samostatnos?“, ?e u? se o to jedná, ?e nám bude povolena naše ?sl. armáda. A tak se nás ten den p?ihlásilo 10,  jako „na po?est“ svátku císa?e Fr. Josefa, do legií. P?ihlášky jsme psali ?esky a francouzsky a p?edali je do kancelá?e. Zajetí, stále mezi dráty a mezi stejnými obli?eji, a pak ty vě?né hádky p?sobily na nás neblaze. Rozhodli jsme se, ?e se p?ihlásíme dobrovolně na práci, na kácení lesa. Se dvěma Němci nás bylo celkem 22.  Ostatní Němci a také Ma?a?i nás prohlašovali za zrádce, ?e jdeme pomáhat Francouz?m, a? nemusíme. My si z toho ale jen tropili smích, měli jsme se dob?e, v lese jsme si va?ili, práce nebyla namáhavá, ?ádný nás nehonil. Denně jsme šli dvakráte p?es město, leccos zajímavého a nového viděli, bylo to trochu jako na svobodě, t?eba s námi chodila strá?. Byli to starší vojáci, celý den hledali v lese laný?e, ani jsme toho nepozorovali, ?e nás hlídají.

      

     Vzh?ru do legií!

     Po Vánocích jsme byli všichni ?eši pozváni do kancelá?e, kde nás o?ekávali dva naši legioná?i. Bratr poru?ík Martínek k nám měl ?e?, ale ?ekl bych, ?e mohla míti lepší ú?inek, kdyby byla pronesena jinak, volena jiná slova, ne? ta, která v mnohých budila hr?zu, t?eba: „naše práce bude krvavá“. Tak dva z u? p?ihlášených ubyli, pod záminkou, ?e po?adují, aby jim byla zachována hodnost. Kde?to my ostatní jsme tam všichni vstoupili jako prostí vojáci. Docílili toho později a setkali jsme se s nimi a? na frontě. Druhý den jsme byli p?estěhováni do baráku po Srbech a v našem baráku se potom mnozí ?eši smutně projevili, kdy? proti nám sch?zovali a mluvili proti celé akci zahrani?ní. Avšak také jeden Němec, ?eta? p?vodem od Mostu, do této doby v?dy mě zdravil „servus Janda“, te? mě zdravil „nazdar Janda“ a p?itom se na mě usmíval. Ten prohlásil, ?e nás zcela chápe a ?e je zcela v po?ádku a naší povinností chtíti svou samostatnos?, ?e nás to jen ctí.

     P?i lou?ení s táborem nám byla ze všeho nejmilejší ?e? mladého bulharského kadeta na rozlou?enou. Mluvil velice pěkně, ?istě a pomalu, ?e jsme mu všichni dob?e rozuměli. ?eši, co s námi nešli, plakali a slibovali, ?e p?ijdou, abychom se ale postarali o to, aby byli dáni do jiného tábora bez Němc?. Druhého dne ráno jsme odjí?děli p?es Avignon do Marseilles.  Tam jsme celých 6 neděl ?ekali na další bratry.

     Poté jsme p?es Toulouse, Bordeaux a Angoulême odjeli do Cognacu. Doprovázeli nás francouzští ser?anti, měli jen pistole, omlouvali se nám, ?e nás nevedou co zajatce, ale ?e nás doprovázejí jen jako pr?vodci. Všichni jsme měli na ?epicích bílo?ervené pásky a u? bez potupných ?ísel a písmen. V Cognacu na nádra?í nás o?ekávala ?eská vojenská hudba, zahrála nám obě naše hymny a vedla do města. Někte?í se v kasárnách dali do tance, kdy? se dostavil generál Janin s kapitánem Šnejdárkem. Rozdělili nás po rotách, dostal jsem se s Rosypalem k 6. rotě 21. pluku. Naše ?eta byla většinou z bývalých srbských zajatc?, několik „Rus?“ a „Amerikán?“. Všichni ale ?eši, a tak jsme si také ?íkali, abychom se rozeznali. Byli jsme ubytováni v prvním pat?e skladiště upraveného k bydlení. Druhý den jsme dostali vojenský oblek, pušku atd. a ve?er u? jsme mohli jíti volně do města na vycházku. Tím u? opravdu kon?ilo naše dlouhé zajetí a my se cítili velice š?astni a svobodni. P?i zapisování šikovatel Chrástek chtěl mě dát zase k saniterák?m, a ?e budu desátníkem. Já jsem však nechtěl ani slyšet, chtěl jsem k st?elc?m a bojovat proti nep?íteli.

     Nastal d?kladný výcvik a postupně se nás nashromá?dilo v Cognacu tolik, ?e jsme se tam nemohli vejít.  Za?al se stavět 22. pluk, a ten byl ur?en do Jarnacu. Jedna ?eta z ka?dé roty měla tvo?it základ roty pluku ?. 22. Všichni jsme chtěli ale z?stat u 21. pluku. Proto se losovalo. Na naši ?etu padl los.

     Po ukon?ení výcviku p?išel rozkaz poslat několik set našich lidí na frontu k Soissons. Neměli býti zatím pou?íváni k útok?m, ale byli po deseti umístěni mezi francouzské vojáky, dr?eli hlídky a pozorovali, jak si francouzští vojáci po?ínají. Po obdr?ení povolení se zapojili do výpad? a vedli si velmi úspěšně. Sotva odešli do zázemí, Němci za?ali ofenzívu a vytvo?ili pr?lom francouzské fronty mezi Soissons a Remeší a? k ?ece Marně k Château-Thierry. Byl to poslední německý úspěch, který stál na obou stranách mnoho krve, Němci ale byli vr?eni zpět a od té doby byli stále v defenzívě.

     My se zatím lou?ili s Cognacem a Jarnacem, jeli vlaky p?es Tours do Darney u Epinalu. Byl jsem spole?ně s p?ítelem Záho?íkem p?eveden od šesté roty st?elc? „na týden ?i dva“ opět k saniterák?m. Kdy? se francouzský léka?, jemu? jsme byli p?iděleni, dověděl, ?e jsem byl ?eta?em u sanity v Rakousku, nechtěl k mému návratu svolit, ?íkal, ?e jsem na správném místě. Nedalo se nic dělat, ?asem jsem se s tím smí?il, zvláště ?e tam z?stal i Záho?ík.

     Na konci ?ervna 1918 p?išlo slavnostní p?edání praporu našeho pluku. Bylo to něco krásného. Zú?astnil se ho francouzský president Poincaré, náš ministr dr. Beneš, mnoho francouzských a spojeneckých vysokých d?stojník?, i srbský tam byl. Bylo p?ítomno také několik starých francouzských vyslou?ilc? z války roku 1870. Pěvecký sbor za dirigování bratra Rytí?e zpíval sborové písně, všichni, oba pluky, jsme zpívali: „Bývali ?echové“ a „Kdo? jsú bo?í bojovníci“. Proběhlo mohutné defilé. Zašli jsme za návrší, se?adili jsme se ve dva mohutné proudy po rotách. Pak jsme vyrazili. Stále se objevovaly nové a nové ?ady. P?ed francouzským presidentem a celou jeho vznešenou spole?ností byla louka, rovina, šli jsme jako ocelové hradby. Dostali jsme pochvalu, všechno velice dob?e dopadlo. Potom byla prohlídka našich ubikací. Měli jsme je okrášlené. Popsané nápisy, ?esky i francouzsky, La Victoire ou la Mort! Vítězství nebo smrt!

      

     V bojích na západní frontě

     Na frontu v Alsasku-Lotrinsku jsme pochodovali pěšky asi 6 neděl, zpo?átku ve dne, později v noci, v?dy 9-10 hodin, a to nejprve do Rouges Mont poblí?e Altkirchu. Odtud jsme zamě?ovacím dalekohledem z dělost?elecké pozorovatelny měli mo?nost pozorovat  Mylh?zy a Basilej. V Mylh?zách state?ně dýmaly komíny, jistě tam Němci vyráběli munici ve dne v noci.

     Francouzská tě?ká artilerie, motorizovaná a na šestikolových autech velice pohyblivá, st?ílela a? 18 km daleko st?elami několik metrák? vá?ícími. Obsluha děl jezdila a bydlela asi v deseti obrovských autech, podobných stěhovacím voz?m. Vozili s sebou dílnu, je?áby, munici, ?ekali, a? se setmí, uschováni pod stromy, aby je aeroplány nevyslídily. V noci p?ejeli na p?edem ur?ená vybetonovaná stanoviště, děla p?ipravili k palbě, rozst?íleli, co chtěli dle programu rozst?ílet, a ráno, kdy? je německé aeroplány hledaly, u? byli dávno na jiném místě. Sešli jsme se s nimi později u Vouziers.

     Do první linie jsme táhli v noci, a sice více napravo ke švýcarské hranici. Po p?íchodu do vesnice na naše stanoviště nás Němci za?ali ost?elovat z děl. Dělové koule létaly se silným hvízdotem p?es naši stodolu, dopadaly ale dále za vesnici. Neměli jsme ?ádných ztrát. Po?ítali jsme s tím, ?e naše no?ní pochody byly vyzrazeny. Z Belfortu jsme poté celá divize, 21. a 22. pluk ?sl. a 119. pluk francouzský, postupovali za st?elby našich protiletadlových děl do Champigny a poté se p?esunuli vlakem do Epernay. Postupně jsme procházeli místy, kde se ji? ?ty?i roky bojovalo. Vše bylo granáty p?eoráno a zpustošeno a? hr?za, tam musely padnout statisíce lidí. Ze starých les? ?ouhalo jako by strniště ze silných strom?, a zbytky strom? byly celé rozštípané nastojato od granát?. Lesy byly vyrabované, Němci v nich zakládali parní pily, ?ezali na místě trámy a prkna, a co nespot?ebovali v zákopech, vozili dom?. ?asto jsme ?etli na sloupu, tady stávala obec ta a ta, marně jsem se namáhal najít stopu alespoň po jediném domě.

     Němci ustupovali, byli jsme ve druhé linii na frontě mezi Soissons a Remeší, denně jsme je pronásledovali 10 a? 20 km. Viděli jsme ú?asná německá opevnění, zákopy, a mnoho drátěných p?eká?ek, a? 16 m širokých ve t?ech ?adách za sebou. K?ly byly ?elezné a po zemi bylo rozházeno plno pichlák? ze ?eleza tak dělaných, ?e v?dycky jeden ostrý hrot byl vzh?ru, a? se to p?evalilo, jak chtělo. P?eká?ky byly v místech, co jsme táhli, málo poškozené, jen tanky nám projely cestu, Němci bez obrany je rychle opouštěli, kdy? jim hrozil obchvat na k?ídlech. Dělost?electva tam byla ohromná spousta a stále p?es nás st?íleli. Vpravo i vlevo zároveň s námi postupovaly a do veliké dálky bylo viděti upoutané francouzské balony. Zatímco sta děl nep?etr?itě st?ílelo, jiných sta děl postupovalo. Pak zase postupovali ti, co p?estali st?ílet vzadu, a st?íleli ti, co je p?edjeli. Jinde fronta stála, a tak nás t?i pluky nalo?ili na velká transportní auta krytá jako stěhovací a p?evezli nás v noci p?es Remeš do Mourmelonu.

     Postupovali jsme dále k Terronu a Vouziers. Ve dne lesem, jinak v noci. Oheň šlehající z jícn? děl p?iosvětloval nám cestu. V první linii jsme se s Francouzi nesetkali, jen ?ídce a daleko od sebe z?stal kulomet, a kdy? na něj naši p?išli, kulomet?ík ukázal rukou: „Boches la-bas!“ a hodil kulomet na rameno a zmizel. My ale to štěstí neměli, na okraji lesa kopali vojáci zákopy. Měli jsme je za Francouze, hlásili se heslem tiše: „?ekoslovak“. Němci hned do nás kulometem a v tom chaosu nám sebrali 11 lidí do zajetí. K tomu jsme měli ztráty, mrtvé a raněné. Ustoupili jsme asi 100 metr?, tam ne? mírně nakloněná rovina, bez zákop?, bez travi?ky. Ka?dý si pod sebou vyhrabal peká? jako zajíc a tam jsme le?eli celý den, nad námi německé aeroplány, ?ídily na nás palbu z děl. Naštěstí Němci špatně st?íleli, jinak by nás tam mohli rozsekat na kaši. Ale stejně jsme měli velké ztráty. Někde tam jsem také ztratil své poznámky.

     P?ed rozedněním jsme zahájili útok. Dělost?electvo bylo obeznámeno, kdy to za?ne, a tu ?ekali u nabitých děl, po zahájení útoku a kdy? jsme neo?ekávaně za?ali útok, potom teprve nám dělali tzv. bará?. Kolem oblasti, kterou jsme chtěli obsadit, dopadalo tisíce granát?, a tou hradbou st?el nemohl nikdo p?ijít Němc?m na pomoc. Dob?e se nám to poda?ilo, obsadili jsme celou tu ?ást lesa, co jsme chtěli a vyst?elili signál: cíl dosa?en! Uko?istili jsme několik děl, kulomet?, minomet? a celé skladiště min. Zajali asi 100 Němc? a další pobili.

     Te? jsme zna?ně zlepšili pozice. Les byl z větší ?ásti hustý, tam se nedalo projít, a šla lesem jedna blátivá cesta, bylo tam poškozeno vodovodní potrubí. Po dobu, co jsme měli trochu ?as, jsme si prosekávali novou cestu, tu dosavadní Němci moc ?asto bombardovali. ?asu se nám nedostávalo, měli jsme mnoho raněných. P?evaziště jsme si z?ídili ve staré pískovně, jáma byla asi 40 krok? dlouhá a 20 široká. Po ošet?ení se tě?ce ranění nosili do Vouziers, tam dělali i menší nutné operace a pak je sanitními auty odvá?eli do zázemí, do nemocnic. Bylo to asi 5 km nosit, někdy nám z města p?išli na pomoc francouzští nosi?i. U jámy-p?evaziště jsme měli zapíchnutý velký ?ervený k?í? – prapor. Ale Němci nic na to nedbali a st?íleli na nás, éra ?ídila palbu, granáty padaly kolem jámy, hlína se na nás sypala, ale do nás se netrefili, a? později v noci. Tak jsme raději prapor ?erveného k?í?e odstranili. P?iběhl jeden bratr Amerikán k nám do jámy, udělal poplach: Němci jdou! Nechal jsem obvazování, sko?il po pušce a nábojích, lehl si na kraj jámy a koukám po Němcích. Bylo jich opravdu hodně, asi 50, ale všiml jsem si, ?e kolem nich jsou naši brat?i s bodáky na puškách. Vynadal jsem tomu poplašenci a šel po své práci.

     Po boji jsem se šel také podívat na zajaté Němce.  Byli to chlapi jako hory, Bavoráci. Stáli vy?azeni ve dvojstupu, kolem nich naše strá?e. Na samém kraji stál v první ?adě chlap-obr, celý po?obaný od neštovic, hr?za z něj šla. Tu p?išel ke mně jeden bratr, abych mu dal cigaretový papírek, který jsem měl schovaný v pouzd?e pod devítirannou pistolí. Otev?u pouzdro, vytáhnu pistol, a tu jsem si všiml, ?e ten po?obaný strachem vyvaluje o?i a svému sousedovi v ?adě ?íká: Schau! (podívej). Vytáhl jsem druhou rukou cigaretové papírky, dal jsem z toho kamarádovi a zas papírky i pistol do pouzdra zpátky a podíval se na Němce. Němec si oddychnul, byl celý zpocený za tu chvilku, utíral si šátkem obli?ej, smál se na mě a ?ekl mi: Es ist warm. Myslel jsem si: však já vím, pro? ti bylo horko.

     Později p?i tábo?ení v lese jsem na svém místě našel krabi?ku a v ní skleněné trubi?ky s ?irou tekutinou, v nich zasazený doutnák s há?kem a rozbuškou a na krabi?ce návod, co se s tím má dělat. P?i opuštění místa natrvalo má se to rozvěsit za há?ky na stromy, zapálit a rychle odejít.  Byl to yperit, kterým Němci zamo?ovali terén. Jediná kapka, kdy? p?išla na holé tělo, vyleptala díru do hloubky a udělal se velký v?ed. Po zapálení kapalina vybouchla, rozst?íkla se po k?oví, a pokud tudy někdo procházel, dostala se snadno na obli?ej nebo na ruce. V létě se vypa?ovala a po vdechnutí z toho mohla být opět smrt.

     8. listopadu k nám ji? do zázemí p?ijel dr. Beneš, měl k nám ?e? o vále?né situaci a p?evratu doma s tím, ?e ka?dou chvíli lze ?ekat německou kapitulaci. A opravdu u? druhý den Němci ?ádali o p?ímě?í. To u? jsme měli na voze rozhlasový p?ijíma? bateriový na sluchátka a jeden náš in?enýr to poslouchal, stenografoval a pak zprávy v?dy napsal na papír a vyvěsil. Po skon?ení boj? nás dopravili do lázeňského měste?ka Vittel, náš 2. prapor 22. pluku byl v měste?ku Attigny. Za týden nás tam objevila jedna ?ena z Darney, udělala poplach a město ?ádalo, aby tam ?echoslováci byli p?elo?eni. A tak brzo rance na zjednané vozy a putovali jsme pěšky 20 km do Darney. To bylo vítání a radosti na obou stranách. A nedo?kavosti, a? pojedeme dom? a kdy. Deváté vánoce na vojně jsem pro?il u? na cestě dom? v italské Padově a 4. ledna 1919 nás na Hlavním nádra?í v Praze uvítal V. Klofá?.  Táhli jsme st?edem města ve ?ty?stupech, rota za rotou, velký jásot a vítání. Potom jsme byli ubytováni v ?ernínských kasárnách na Hrad?anech, měl jsem také dvakrát slu?bu na Hradě, dostal jsem po devíti letech na vojně kone?ně dovolenou. 10. května 1919 jsem byl demobilizován.

      

      

      

     © PhDr. Jaroslava Hlavá?ková, CSc.,

     Srbská fronta v období 1914 -1915 Valjevo ve vále?ných letech

     K získání údaj? o situaci na srbské frontě v období 1914 -1915 a o situaci ve Valjevu a okolí se poda?ilo prostudovat dvě nové publikace srbských autor?.

     Známý srbský historik K. Miloševi? v rozsáhlé knize o osudech rodné země v období 1. světové války uvádí, ?e Srbsko ztratilo 1 244 000 obyvatel (842 000 civilist? a 402 000 voják?),...

     p?i?em? ve svých p?edvále?ných hranicích mělo dle jeho údaj? pouhých 2,9 milion? obyvatel, ztratilo by tedy 43 % svého obyvatelstva.

     Z této knihy vypisuji zajímavé údaje vztahující se p?ímo ?i nep?ímo k pobytu J. Jandy na srbské frontě.

     Rakousko-uherskou armádu z 25% tvo?ili Rakušáci (t.j. rakouští Němci), z 23% Ma?a?i, z 13% ?eši, z 9% Chorvaté, Srbové a balkánští muslimové, z 8% Poláci a Ukrajinci, ze 7% Rumuni a ze 4% Slováci (tj. ?ech? a Slovák? bylo 17%, jejich podíl na po?tu obyvatel monarchie ?inil 16, 5%). D?stojnický sbor byl ze 75% tvo?en rakouskými Němci .

     Po vyhlášení války Srbsku Rakousko-Uherskem 28. ?ervence 1914 se ujal vrchního velení srbské armády korunní princ-regent Alexandr Karadjordjevi? (1888-1934). Tého? dne se na stranu Srbska p?idala ?erná Hora; 6. srpna 1914 se oficiálním prohlášením svého krále Nikoly I. Petrovi?e (1841-1921) stala spojencem Srbska. Po vyhlášení mobilizace a války se srbská vláda p?emístila z Bělehradu (nacházel se témě? na hranici s Rakousko-Uherskem) do Niše (proto i dědova vále?ná zajatecká pošta byla směrována p?es Niš. Zde sídlila i cenzura a st?edisko komunikace s Mezinárodním ?erveným k?í?em). Generální štáb, p?etransformovaný ve vrchní velení, sídlil v Kragujevaci. Ná?elníkem štábu vrchního velení do doby návratu vojvody Radomira Putnika (1847-1917) z lé?ení v Rakousku byl generál S. Stěpanovi? (1856- 1929). Po Putnikově návratu do země z benevolence rakouského velení se jeho zástupcem stal generál ?. Miši? (1855-1921).

     P?esun rakousko-uherských vojsk (16 pěších a 1 jezdecká divize a 8 brigád a 40 letadel) na srbskou frontu byl ukon?en 12. srpna 1914, jejím velitelem byl jmenován generál O. Potiorek (1853-1935). Tého? dne 5. rakousko-uherská armáda v po?tu 80 000 voják? pod velením generála L. rytí?e von Frank (1848-1935) p?ekonala Drinu u Loznice a Lešnice a zahájila postup směrem k městu Valjevu vzdálenému zhruba 100 km. Cílem bylo dobýt v den císa?ových narozenin 18. srpna linii Valjevo-U?ice, postupovat na Niš a k bulharským hranicím. Této ofenzívy se jako kaprál 8. sboru 5. rakousko-uherské armády zú?astnil i E. E. Kisch (jeho zápisky jsou v knize citovány) .

     Na valjevskou frontu byla rozmístěna srbská 3. armáda v ?ele s generálem P. Juriši?em-Šturmem (1848-1921) a dále drinská divize na linii Badovinci-Loznica-Zvornik-Obrenovac-Ljubovica. Štáb armády sídlil ve Valjevu ?. 9 v budově obvodního a městského soudu, regent Alexandr bydlel v domě obchodníka I. Todorovi?e na Karadjorjevi?ově ulici. Srbsku se poda?ilo zmobilizovat témě? 400 000 voják?, chyběl však dostatek vojenského materiálu .

     Ve dnech 16. - 20. srpna 1914 probíhala cerská bitva (dle poho?í Cer, té? uváděna jako bitva na Jadaru, tj. na soutoku ?ek Driny a Jadaru). Skon?ila rakouským neúspěchem a ústupem na levý b?eh Driny. Vy?ádala si p?es 23 000 mrtvých a raněných na rakouské straně v?etně ?eských p?íslušník? 28. pěšího pluku a 16 000 mrtvých a raněných na straně srbské.

     Rakousko-uherská vojska zahájila nový útok 6. zá?í 1914 na linii Srem na ?ece Sávě-území Ma?va-b?eh ?eky Driny a ve směru na Valjevo, p?es které bylo mo?no od jihu pokra?ovat na Bělehrad a obklí?it ho. 15. zá?í 1914 se 6. rakousko-uherské armádě poda?ilo donutit 3. srbskou armádu rozmístěnou na pravém b?ehu Driny na linii Lešnica-Ljubovija k ústupu. P?ekro?ila Drinu a postupně ovládla horské h?ebeny Gu?evo, Boranja, Jagodnja a Sokolská planina; otev?ela se jí cesta k Valjevu.

     25. zá?í vydal velitel 3. srbské armády rozkaz udr?et se za ka?dou cenu na stávajících pozicích a znemo?nit nep?íteli další postup. Po dvaceti dnech boj? se fronta zastavila na linii Ljubovija-Sokolská planina-Jagodnja-Boranja-Gu?evo-dolní tok Driny a? po soutok se Sávou-Zasavica-No?aj-Pri?inovi?. Ani jedna z bojujících stran nebyla schopna podniknout razantní ofenzívu.

     Na konci ?íjna se rakousko-uherskému kombinovanému sboru poda?ilo prorazit srbskou obranu 2. armády v oblasti Ma?vy, obejít poho?í Cer a p?es Koceljevo a Banjani postupovat ji?ním směrem na Valjevo a obsadit ho.

     Pro srbské ozbrojené síly nastala první kritická situace. Na zasedání vlády a vrchního velení 8. listopadu vojvoda Putnik navrhl pokusit se o uzav?ení separátního míru s Rakouskem-Uherskem. P?edseda vlády N. Paši? (1845-1926) pohrozil demisí a po?adavku obnovit boje bylo vyhověno sta?ením se od ?eky Driny a soust?eděním se na vytvo?ení obranyschopné linie na ?ece Koluba?e ze severu a na ?ece Ljig z jihu. Byla zahájena p?íprava k tzv. kolubarské bitvě.

     Na linii nové fronty Obrenovac-Ub-Valjevo se mezi 14.-17. listopadem stáhly 1., 2. a 3. srbská armáda o celkovém po?tu p?es 250 000 voják?. Do 2. 12. se dle hodnocení srbské strany odehrávala defenzivní fáze kolubarské bitvy – stahování armád k ?ece. Generál Potiorek zahájil 16. listopadu 1914 nástup rakousko-uherských vojsk na Kolubaru: 5. armáda obsadila linii Obrenovac-Lajkovac, 6. armáda obsadila b?eh Kolubary a? do soutoku s Ljigem a Ribnicou, 15. a 16. sbor 6. armády se vydal na Valjevo. Spojencem srbských vojsk a brzdou nástupu nep?ítele se stalo náhlé oteplení, které proměnilo bojiště ve velké ba?iny. P?esto 18. listopadu dobyla rakouská vojska Lazarevac.

     Král Petar I. (1844-1921) navštívil místa vále?ných operací a posílil morálku srbských vojsk apely na jejich hrdinství, p?íklad pro potomky a p?ipomenutím zásluh z balkánských válek. 1. prosince došlo k prvnímu p?eběhnutí ?eských voják? k Srb?m (2 podd?stojníci 42. honvédské divize), kte?í informovali srbské velení o zhoršující se bojeschopnosti rakousko-uherských vojsk.

     Nový velitel 1. srbské armády generál ?. Miši? zahájil ofenzívu 2. prosince, a?koli tentý? den rakousko-uherská vojska dobyla Bělehrad. K 5. prosinci 1914 bylo ovládnuto poho?í Suvobor a zabráněno postupu rakousko-uherských vojsk z jihovýchodu do údolí ?eky Kolubary a k Valjevu. Generál Miši? byl 4. prosince povýšen na vojvodu. Dunajská divize 1. srbské armády obešla 6. 12. poho?í Maljen a p?ešla komunikaci spojující U?ici s Valjevem na postupu k Valjevu z jihozápadní strany. Moravská a Drinská divize 1. srbské armády postupovala k Valjevu z jihovýchodní strany od Ljigu v sou?innosti se 3. armádou. 3. armáda jen do 7. prosince p?i postupu k Valjevu zajala p?es 6 500 rakousko-uherských d?stojník?, podd?stojník? a vojín?.

     Generál Potiorek vydal 7. 12. rozkaz, aby 6. armáda zahájila ofenzívu a udr?ela linii fronty poho?í Povlen-Valjevo-?eka Kolubara-Bělehrad a aby 13., 15. a 16. armádní sbory udr?ely své pozice. Vojvoda Putnik p?ikázal 1. srbské armádě vytla?it nep?ítele na linii Kolubara-Valjevo, 3. armádě spole?ně s Drinskou divizí udr?et trojúhelník město Ljig, soutok Kolubary s ?ekou Ljig a Valjevo, 2. armádě z?stat v záloze a být p?ipravena k útoku na Kolubaru. U?ická divize měla za úkol vytla?it nep?ítele z prostoru Ra?an-Kosjeri?. 8. prosince 1914 ráno zahájila 1. srbská armáda postup k Valjevu, na linii Valjevo - Divci zlomila odpor a tého? dne ve?er vstoupila do města. 9. prosince bylo obsazeno celé město. K 9. prosinci 1914 utrpěla rakousko-uherská vojska porá?ku na linii ?eky Driny na západě a? po poho?í Kosmaj. Srbská ofenzíva skon?ila 15. prosince 1914 osvobozením Bělehradu, vítězná Kolubarská bitva návratem srbských vojsk na hranice Dunaje, Sávy a Driny .

     V kapitole knihy cele věnované dějinám Valjeva a okolí vztahující se k období první světové války popisuje Z. Rankovi? nezměrné utrpení civilních obyvatel města i p?íslušník? srbské armády a zajatc? následkem vypuknutí infek?ních nemocí. V celém Srbsku zahynulo na epidemie 100 000 civilist?, 30-35 000 voják? a 30 000 vále?ných zajatc?.

     Z. Rankovi? rozsáhle cituje z ?lánku srbského noviná?e V. M. Jovanovi?e opublikovaného 9. prosince 1914 v listu „Politika“ popisujícího hr?zy ve městě, zejména hromady nepoh?bených mrtvých v budově gymnázia, v budově městské nemocnice a v kasárnách 15. a 17. pluku. Tehdejší zpravodaj „Politiky“ obviňuje „špinavé a zavšivené Rakušáky“, ?e zanesli do města tyfus a choleru a p?i ústupu zanechali ve Valjevu témě? t?i a p?l tisíce svých nemocných a raněných . Následně autor uvádí celá jména léka?? místního p?vodu, léka?? nep?átelských armád i neutrálních stát? (nap?. zdravotnické mise USA) zem?elých ve Valjevu na epidemie v období leden – únor 1915 . 5. dubna 1915 zem?ela na tyfus p?ímo ve Valjevu významná srbská malí?ka Nadě?da Petrovi? (1873-1915), která zde slou?ila jako dobrovolná zdravotní sestra. Vojenské hroby ve Valjevu se staly největšími vále?nými h?bitovy na území Srbska.

     Kniha Z. Rankovi?e obsahuje i dobové snímky ulic a budov města v?etně gymnázia, kasáren, pivovaru a jeskyně, kde byl J. Janda na výletě.

     4. zá?í 1915 se Bulharsko za p?íslib obrovských územních zisk? p?ipojilo k Úst?edním mocnostem. 6. zá?í 1915 vrhlo na Srbsko 4 divize, Rakousko-Uhersko a Německo po šesti divizích. Ofenzívu ve směru od Sremu a severovýchodní Bosny vedla 3. rakousko-uherská armáda, z ji?ního Banátu 11. německá armáda a ze západního Bulharska vyrazila 1. a 2. armáda, vše o síle 800 000 voják? pod vrchním velením německého polního maršála A. von Mackensena (1849-1945). Srbsko na 1 150 km fronty disponovalo ji? jen 300 000 vojáky, rozdělenými do operativních skupin. Kone?ný útok proti Srbsku byl zahájen 5. ?íjna 1915, ji? 10. ?íjna byl po krvavých bojích a bombardování jednotkami Mackensena dobyt Bělehrad. Za další dva týdny po obsazení linie ?ajetina-poho?í Rudnik-poho?í Suvobor-Topola-Arandelovac-Palanka-Petrovac na Moravě vojsky Úst?edních mocností bylo o výsledku operace rozhodnuto.

     Ústup srbských vojsk do Albánie a ?erné Hory a utrpení civilního obyvatelstva za okupace je nazýváno „Srbskou Golgotou“. Z vále?ného i morálního hlediska se jednalo o slo?ité rozhodnutí, motivované ?ádostí o poskytnutí pomoci ze strany Dohody a obnovením bojeschopnosti srbské armády. Valjevo bylo Srby opuštěno 22. ?íjna a rakousko-uherská vojska je okupovala o t?i dny později. Okupa?ní správa za?ala tvrdě stíhat místní obyvatelstvo. K osvobození došlo a? 31. ?íjna 1918.

     Srbská vláda opustila Srbsko 24. listopadu, do Skadaru p?ijela 28. listopadu 2015. Vrchní velení ozbrojených sil odešlo 26. listopadu, do Skadaru p?ibylo 6. prosince 1915. Anabáze témě? 115 000 voják? a d?stojník? probíhala do 21. ledna 1916, od ?íjna 1915 do ledna 1916 ?inily ztráty v boji a na ústupu 70 000 voják?.

     V lednu 1916 vláda a vrchní velení (zejména princ-regent Alexandr) obvinily z chyb generální štáb, který byl v?etně ná?elníka R. Putnika odvolán. Novým ná?elníkem byl jmenován bývalý velitel 1. armády generál P. Bojovi? (1858-1945), 20. ?ervna 1918 jej vyst?ídal vojvoda ?. Miši?.

     Slovník, vysvětlivky, komentá?e

     abfertigung něm. zde: p?evzetí rozkaz? a pošty, odevzdání hlášení na velitelství voj. sboru

     ablézung něm. vyst?ídání ve slu?bě

     akcesist (akcezist) ?ekatel ú?ednického místa, kancelá?ský podú?edník, zapisovatel

     Albrechtské (Štefánikovy) kasárny kasárna arcivévody Albrechta v Praze na Smíchově, dnes Justi?ní palác

     alejkum salem („mír i Tobě“) odpově? na pozdrav „salem alejkum“

     Amerikáni zde: ?echoameri?ané bojující v legiích, té? jednotky americké armády ú?astnící se boj? 1. světové války v Evropě

     anilinová barva tehdy jedovatá, vyrobená na bázi aminobenzenu, benzenaminu ?i fenylaminu

     aparát zde: za?ízení pro dezinfekci osob a šatstva

     apparatsmann zde: pomocník p?ipravující raněného k operaci

     Arnauti hist. turecké ozna?ení Albánc? a obyvatel p?ilehlých horských oblastí, p?v. zejména voják? slou?ících v turecké armádě

     Arumuni (moderní ozna?ení národa) p?íslušníci románského národa ?ijící rozptýleně v oblasti ji?ního Balkánu, zejména v severním a st?edním ?ecku, Makedonii, jihozápadním Bulharsku, ji?ní a st?ední Albánii. Vlachs (st?edověký termín), v ?ecku jsou ozna?ováni jako Vlahoi, v Albánii jako Vllehe. V Albánii je jejich po?et dnes odhadován na 200 000. Hovo?í arumunštinou, latinským jazykem blízkým rumunštině, jazyk má mnoho dialekt?. V sou?asné době p?es snahu o?ivit jazyk probíhá asimilace s většinovým obyvatelstvem balkánských stát?. Věnovali se zejména pastevectví, stavěli svá obydlí z proutí.

     arsenál zbrojnice

     Asinara ostr?vek ve St?edozemním mo?i rozkládající se severozápadně od Sardinie, rozloha 51, 9 km2 stanice, vězení, místo internace zajatc? v 1. světové válce, místo internace etiopské nobility v době italské okupace Etiopie. Vězení uzav?eno v r. 1997. V sou?asnosti není osídlen, spole?ně s p?ilehlými vodami vyhlášen národním parkem. . Od r. 1885 v majetku italského státu, slou?il jako karanténní stanice, vězení, místo internace zajatc? v 1. světové válce, místo internace etiopské nobility v době italské okupace Etiopie.  Vězení uzav?eno v r. 1997. V sou?asnosti není osídlen, spole?ně s p?ilehlými vodami vyhlášen národním parkem. 

     Autrichiens fr. Rakušáci

     batalion pluk

     bergsalié?i oddíly italské armády vytvo?ené v 1. pol. 19. století, vysoce mobilní jednotky lehkých st?elc?. Sou?ástí uniformy byl klobouk se širokou obrubou zdobený ?ernými kohoutími péry. V 1. sv. válce jich bojovalo asi 210 000.

     bitva na ?ece Kolubara 3.-14.12.1914; vítězství Srbska nad rakousko-uherskou armádou bez ohledu na její po?etní p?evahu. 1. srbská armáda obsadila 9. 12. Valjevo. Srbové zajali 76 000 nep?átelských voják?. Srbský velitel ?. Miši? byl povýšen na vojvodu, O. Potiorek byl odvolán a nahrazen arcivévodou Ev?enem jako nejvyšším velitelem balkánské armádní skupiny. Dalších 10 měsíc? Rakousko proti Srb?m nevystoupilo. Síly byly p?esunuty na italskou frontu. Ztráty Srbska spolu s epidemií tyfu v zimě 1914-1915 srbskou armádu oslabily a v roce 1915 z?stala v defenzívě spoléhajíc na pomoc spojenc?, která však nep?išla.

     boerský búrský, p?ipomínající klobouky Búr? z období anglo-búrské války na p?elomu 19. a 20. stol.

     cimprlich něm. choulostivý, rozmazlený, ned?tklivý

     cugsfíra něm. Zugsf?hrer, ?eta?

     ?i?a srbo-chorv. sta?ík, strýc

     ?aur nevě?ící, zejména k?es?an (ozna?ovaný takto vyznava?i islámu)

     desentér desertér

     Deutschmeist?i zde: 4. dělost?elecký pluk (zal. na konci 17. st.) rakousko-uherské armády

     dienstreglamá něm., fr. slu?ební ?ád

     Etappentrainzug něm. zde: vojenský konvoj p?epravující mu?stvo a vojenský materiál

     fasunk, fasuňk náklad na voze, p?íděl potravin

     feldkurát vojenský kněz

     feldruf něm. heslo (hist.: polní p?íhlas)

     feldšpitál něm. polní nemocnice

     feldvébl, felák něm. (Feldwebel) šikovatel

     febris recurrens návratná hore?ka, st?ídání hore?natých stav? s 1–2 dny normální teploty (typicky p?i malárii, b?išním tyfu)

     flota námo?nictvo

     Foch, Ferdinand (1851-1929), francouzský maršál, hrdina 1. světové války, v b?eznu 1918 jmenován vrchním velitelem Spojeneckých sil. Pod jeho velením byl zastaven postup německých jednotek v druhé bitvě na Marně v ?ervenci 1918 a zahájen protiútok. V listopadu 1918 p?ijal německou kapitulaci v ?elezni?ním vagónu v Compiègne. Hrál d?le?itou roli na Pa?í?ské mírové konferenci.

     fortšristmesif zkomol. dle p?edpisu

     fráter zde: kněz s ni?ším svěcením

     gruppo it. zde: oddělení

     halt! něm. povel zastavit, stát!

     Hindenburg, Paul von (1847 - 1934), německý polní maršál, významná osobnost 1. světové války, prezident Německa v letech 1925 -1934. V pamětech J. Jandy jeden z voják? p?ipomíná vítězství Hindenburga nad Ruskem v bitvách u Tannenbergu a u Mazurských jezer v roce 1914 a krutost v??i nep?átelským voják?m.

     Hroby v dáli vále?ná iniciativa setníka Lenze, stavba pomník? (kenotaf?) na frontách zahynulým voják?m v místě jejich p?vodu. Vytratilo se z obecného povědomí.

     infanterie dělost?electvo

     Janin, Pierre-Thiébaut-Charles-Maurice (1862-1946), od dubna 1916 francouzský generál a vojenský velitel. Vedoucí francouzské vojenské mise na Sibi?i v době ruské ob?anské války. Nositel ?ádu bílého lva (1923).

     jednoro?ák jednoro?ní dobrovolník

     ka?amak kaše, p?ipravovaná zejm. z kuku?i?né mouky

     kamot rak. zde: se?azený, nastoupený, upravený

     kantina zde: prodejna pro zajatce

     kaprál it. (Korporal) ni?ší vojenská hodnost, desátník

     kavalerie jezdectvo

     kellner něm. ?íšník

     komisárek vojenský chléb kyselé chuti

     komita p?íslušník srbských partyzánských jednotek („komite“, major Vojislav Tankosi?) p?vodně bojujících v Makedonii proti osmanským jednotkám

     konduktér pr?vod?í

     korpskomando, korpskomanda něm. velení vojenského sboru

     Kronprinz něm. zde míněn korunní princ Bed?ich Vilém (1882 – 1951), syn německého císa?e Viléma II.

     ku?a srb. d?m

     kuláš zast. guláš

     Kunte, Ladislav (1874-1945), děde?k?v bratranec L. Kunte byl významným ?initelem protirakouského i protifašistického odboje. Spoluzakladatel Volné myšlenky, redaktor ?asu a Národního osvobození. Za okupace spolupracoval pod pseudonymem ?eněk Věrný s ilegálním ?asopisem V boj. Od r. 1940 vězněn, zejména v Ebrachu. Zem?el ve Straubingu p?i pochodu smrti v roce 1945. Publikoval p?edevším na téma úlohy nábo?enství v moderní spole?nosti, jeho práce se vyzna?ují vyt?íbeným a i dnes ?tivým stylem. Nap?. viz na internetu dostupné vzpomínky na Jana Herbena.

     lágrovat něm.tábo?it

     lajtnant něm. (Leutnant) poru?ík

     landšturmák něm. ( Landsturm) ?len domobraneckého vojska

     landwehrák, landvérák něm. (Landwehr) ?len zeměbraneckého vojska

     Lejhanec, Václav, rakousko-uherský diplomat, v období 1. světové války konzul v Dra?i (Durres). Dra? tehdy byla tehdy sídelním městem albánského kní?ete W. Wieda a hlavním městem Albánského kní?ectví. P?ešel do ?eskoslovenské zahrani?ní slu?by, v letech 1919-1921 nap?. p?sobil jako vedoucí ú?adu delegáta ?SR v Ma?arsku. Generálním konzulem v Dra?i byl v té době Alfred Rappaport (1868-1946).

     lettres fr. dopisy

     losung něm. zde: heslo dne

     mantl něm. vojenský pláš?

     marodní kniha něm. kniha nemocných

     marodvisita něm.návštěva nemocného u léka?e

     maršbatalion prapor s pozdějším datem mobiliza?ní a pochodové pohotovosti, slo?ený většinou ze zálo?ník?, ur?ený k doplnění ztrát, p?ipravující se k p?esunu na frontu (pochodový prapor)

     maršrúta něm. pově?ení k pracovní cestě

     mantúra vojenský oblek

     merhaba arab., tur. uvítání, pozdrav („vítej!“)

     Miši?, ?ivojin (1855-1921) srbský polní maršál (vojvoda) a nejúspěšnější srbský vojenský velitel v období 1876-1918. Velel 1. srbské armádě v bitvě na ?ece Kolubá?e (1914), ú?astnil se velkého ústupu p?es hory do Albánie v zimě 1915-1916, porazil a donutil k ústupu bulharskou armádu v bitvě u Gorniceva v roce 1916 a p?i pr?lomu soluňské fronty v zá?í 1918 byl ná?elníkem nejvyššího velení. Poté ná?elník generálního štábu armády Království Srb?, Chorvat? a Slovinc?.

     náredník (srbský felák) ni?ší srbský d?stojník

     obrlajtnant něm. nadporu?ík

     oficírsmená? něm., fr. d?stojnická kuchyně

     ohne Schritt něm. postup vp?ed nikoli pochodovým krokem (nebezpe?í rozkolísání vratkého mostu, „break step“)

     para, krejcar drobné mince srbské/rakouské

     pasírka něm. povolenka

     Paši?, Nikola (1845 -1926), významný srbský politický ?initel a diplomat, pětinásobný p?edseda vlády srbského království, první (celkem t?ikrát) p?edseda vlády Království Srb?, Chorvat? a Slovinc?. V pamětech vzpomínán pro sv?j mohutný krásný plnovous.

     pelerína it. pláštěnka, volný pláš? bez zapínání

     Petar I., Karadjordjevic (1844 – 1921), 1903 – 1918 poslední srbský král, první vládce Království Srb?, Chorvat? a Slovinc? (1918 – 1921)

     Pferdespital něm. koňská ošet?ovna

     piklhaubna něm. pruská vojenská helma s kovovým hrotem na vrcholu

     piksla něm. zde: kryt poloosy kola vozu

     pionérsébl něm. vojenská šavle, sou?ást výzbroje

     pioný?i, pioné?i něm. zde: ?enisté

     posichrovat něm. pojistit, zajistit

     Potiorek, Oskar (1853-1933) rakousko-uherský vojenský ?initel. 1911-1914 guvernér v Bosně a Hercegovině, svědek atentátu na následníka tr?nu Františka Ferdinanda d´Este 28.6.1914. 1914 vrchní velitel rakousko-uherské armády v srbské kampani, pora?en v bitvě u Ceru a na ?ece Kolubá?e, 1.1.1915 zbaven vrchního velení

     profesor P. známý pra?ský léka?, profesor, dle svědectví pamětí na frontě lé?il zp?sobem nevybo?ujícím z praktik vojenského „lé?itelství“ bě?ného v rakousko-uherské armádě

     Putnik, Radomir (1847-1917) srbský polní maršál, ná?elník generálního štábu srbské armády v období balkánských válek a 1. světové války. Ú?astník všech válek, vedených Srbskem v letech 1876-1917. V ?íjnu 1915 po zahájení ofenzívy spojených rakousko-uherských, německých a bulharských sil o 300 000 mu?? pod velením polního maršála A. von Mackensena rozhodl Putnik 31.10.1915 o ústupu srbských armád. Poslední boje byly vedeny na Kosově poli (19.- 24.11.). 25. listopadu kone?né rozhodnutí o ústupu p?es albánské hory. 155 000 voják? došlo do p?ístav?. V lednu 1916 byl odvolán z postu a zem?el v Nice.

     rakije pálenka

     raport hlášení

     rast něm. odpo?inek

     Rauberinsel něm. loupe?nický ostrov

     règime de faveur fr. zde: zvýšený p?íděl jídla na osobu a den

     Regimentsarzt (Reg. Arzt) něm. plukovní léka?

     rekonvalescent lat. zotavující se pacient

     Reserve Feldmaroden Haus něm. rezervní polní nemocnice

     Ristung něm. výzbroj

     salem alejkum arab.uvítací muslimský pozdrav „salam alejkum“ („mír s vámi / vám“), odpově? „alejkum salam“

     saniterák vojenský ošet?ovatel

     separace oddělení

     studovat zde: zabavit

     Slavonie ní?inné úrodné území rozdělené mezi Chorvatsko a Srbsko, historická země le?ící mezi ?ekami Drávou, Sávou a Dunajem

     Stationskomando něm. posádkové velení

     stra?ár srb. strá?ce

     štram něm. fešně, švihácky, upraveně, dle p?edpisu

     Šnejdárek, Josef (1875-1945) generál ?s. armády, 1899 vstoupil do fr. cizinecké legie, v době formování 21. st?eleckého pluku jmenován pomocníkem velitele pluku

     Šváb, švába srbské pohrdavé ozna?ení voják? nep?átelské rakousko-uherské armády bez ohledu na jejich národnost

     tagskaprál něm.kaprál v denní slu?bě

     tagwach něm.budí?ek

     therový papír (térový) asfaltem napuštěný, pou?ívaný v nedávné době zejména na izolaci st?ech

     trén něm.vojenský zásobovací oddíl, vozatajstvo

     t?etí výzva vojáci povolaní do slu?by ve t?etím kole, většinou zálo?níci věkově starší

     Vergatěrung něm. p?v. Vergatterung, vojenský signál, povel ke shromá?dění vojska na ur?ené místo, poplach, nástup

     Verpflekscetl něm. poukaz na ošet?ení

     Vilém II. (1859-1941), německý císa? a pruský král v letech 1888-1918

     Vopi?ka, Karel (1857-1935), úspěšný ?echoameri?an, podnikatel, ?editel a později spoluvlastník pivovaru Atlas Brewery v Chicagu, ve?ejný ?initel. Dle ?lánku opublikovaného ?echoamerickým listem Denní hlasatel dne 16.8.1913 byl „ Charles“ Vopi?ka tohoto dne navr?en Státním departmentem na funkci budoucího velvyslance USA v Rumunsku, Srbsku a Bulharsku. Po následném jmenování prezidentem W.Wilsonem zastával funkci v letech 1913-1920. ?len ?eskoslovenské národní rady v Pa?í?i. Viz nejnověji knihu Czechs of Chicagoland. Ed. by M.Sternstein. Charleston, SC., Arcadia Publishing, 2008. 127 pp. ISBN 13 9780 7385 5178 4.

     wendlovka, vendlovka (dle konstruktéra Werndla) puška zadovka pou?ívaná v rakousko-uherské armádě

     z?ídla u Padovy Euganee Terme, lázeňská oblast jihozápadně od města Padovy v severní Itálii

     zuávský pluk, zuávové obecně koloniální vojáci muslimského vyznání, jednotky lehkých st?elc? francouzské armády zalo?ené v 1. pol. 19. století v Al?írsku s nápadnou orientální pokrývkou hlavy, v době 1. světové války slou?ili v khaki uniformě a hlavu jim pokrýval ?ervený fez

     zupák voj.slang p?ezdívka podd?stojníka, zejm. šikovatele

     รองพื้น ysl touche eclat le teint เซ รั่ ม บํา รุ ง ผิว แพ้ ง่าย รีวิว ครีม บำรุง ผิว หน้า pantip 2018 รองพื้น bourjois healthy mix เซ รั่ ม บํา รุ ง หน้า สํา ห รับ คน เป็น สิว collagen ยี่ห้อ ไหน ดี cream บํา รุ ง ผิว หน้า แก้ สิว อุด ตัน nyx รองพื้น รีวิว lancome teint idole ราคา คอ ล ลา เจน ของ เชน คอ ล ลา เจน watson แป้ง ผสม รองพื้น ตัว ไหน ดี อร่อย ท่าดินแดง วิ ที รัก สา สิว เป็น สิว บน หัว รองพื้น sephora 10 hr รีวิว ครีม บํา รุ ง หน้า อายุ 50 สิว อุด ตัน หัว เปิด jovina มี ขาย ที่ไหน รองพื้น snowgirl อ เม ทิ ส ต์ เซ รั่ ม เซ รั่ ม สี เหลือง q double serum ใช้ ดี ไหม กันแดด ผสม รองพื้น ตัว ไหน ดี เซ รั่ ม เพิ่ม ความ ชุ่มชื้น คอ ล ลา เจน เซ รั่ ม กา ร์ นิ เย่ แป้ง ไม่ ผสม รองพื้น ยี่ห้อ ไหน ดี รองพื้น ยี่ห้อ คอ ล ลา เจน เกาหลี ตัว ไหน ดี ครีม บำรุง ผิว เซ เว่ น รอง พื้นที่ ใช้ ดี ใน เซ เว่ น รองพื้น คั ฟ เวอร์ มาร์ค รีวิว เซ รั่ ม น้อง ฉัตร แค ท วอน ดี รองพื้น หลุม สิว รักษา ลด สิว อุด ตัน วิธี ทำ ผม ง่ายๆ ส เปร ย์ บำรุง ผิว maybelline fit me dewy รีวิว คอ ล ลา เจน pantip แบรนด์ ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า เซ รั่ ม บํา รุ ง หน้า รีวิว เซ รั่ ม ทอง คํา รองพื้น tarte รีวิว เซ รั่ ม ปิด เกล็ด ผม ยี่ห้อ ไหน ดี สูตร หมัก ผม อ โว คา โด หลัง เป็น สิว แป้ง ชา ร์ โคล mille รีวิว เซ รั่ ม บํา รุ ง ผิว ผู้ชาย รองพื้น ran pantip เซ รั่ ม ลา แม ร์ รองพื้น mti แบบ ซอง รองพื้น ดา ริ กะ เซ รั่ ม บํา รุ ง หน้า กลางคืน ดี เซ่ รองพื้น เซ รั่ ม เอ ส เต้ ครีม ทา กลางคืน หน้า ขาว คอ ล ลา เจน pantip ครีม บำรุง ผิว ก่อน นอน สิว หัว ช้าง รักษา รักษา สิว รอย สิว รีวิว รองพื้น เม เบ อ ลี น fit me หมัก ผม นุ่ม ลื่น รักษา สิว อุด ตัน สิว ผด ด้วย ตัว เอง รีวิว รองพื้น ipsa foundation ultimate ยา ลด รอย แผลเป็น รองพื้น counter brand เซ รั่ ม ณั ช ชา อันตราย ไหม รีวิว รองพื้น dior forever skin glow คอ ล ลา เจน ธรรมชาติ ท รี ท เม้น ท์ shiseido แป้ง ไม่ ผสม รองพื้น คุม มัน มัด ดัง โงะ ง่ายๆ ครีม บำรุง ผิว หน้า เกาหลี คอ ล ลา เจน ขาว กระชับ รู ขุม ขน เซ เว่ น q double serum pantip คอ ล ลา เจน ตัว ไหน ดี ที่สุด รองพื้น สํา ห รับ คน ผิว ค ล้ํา เซ เว่ น ครีม บำรุง ผิว หน้า กลางวัน เซ รั่ ม บํา รุ ง ผม ยี่ห้อ ไหน ดี pantip คอ ล ลา เจน คอ ล ลา ริ ช อ บา โลน คอ ล ลา เจน รองพื้น ยี่ห้อ รองพื้น ใน เซ เว่ น ตัว ไหน ใช้ ดี คอ ล ลี่ พลัส รองพื้น ชี เน่ คอ ล ลา เจน ซิงค์ พลัส ซี รีวิว ท รี ท เม้น ผม สวย กา ร์ นิ เย่ บู ส เตอร์ เซ รั่ ม แป้ง ปกปิด รอย สัก เซ รั่ ม บํา รุ ง ผม ที่ ดี ที่สุด lucia baby skin foundation รีวิว บํา รุ ง หน้า ธรรมชาติ ครีม กลางคืน กิ ฟ ฟา รี น skin up liquid foundation merrezca รีวิว ผิว แพ้ ง่าย ครีม บํา รุ ง คอ ล ลา เจน กิ ฟ ฟา รี น แบบ ซอง รองพื้น labrary pantip อาหาร จีน แสน อร่อย คอ ล ลา เจน พลัส ซี nyx รองพื้น รีวิว ครีม บำรุง ผิว หน้า ใน เซ เว่ น ไน ท์ ครีม สํา ห รับ คน หน้า มัน แป้ง ผสม รองพื้น สํา ห รับ คน เป็น สิว ชิ ตะ คอ ล ลา เจน เซ รั่ ม สิว ลด หลุม สิว คอ ล ลา เจน แบบ ชง ยี่ห้อ ไหน ดี pantip 2562 รองพื้น หน้า ไม่ เทา รองพื้น โอ เรียน ทอ ล ดี ไหม ครีม บํา รุ ง หน้า สิว ครีม ให้ ความ ชุ่มชื่น สิว แป้ง ผสม รองพื้น hi end 2019 คอ ล ลา เจน แบ ล็ คม อ ร์ ราคา รีวิว รองพื้น lifeford เซ รั่ ม ใส่ ผม pantip รองพื้น เทพ 2019 หน้า เป็น คราบ รองพื้น ครีม บํา รุ ง ผู้ชาย กลางคืน ท รี ท เม้น ท์ ลด ผม ฟู ไตร ลา จิ น่า 10x รีวิว รองพื้น lunasol รีวิว คอน ดิ ชั่ น เนอ ร์ บํา รุ ง ผม ส ครับ ตัว ไหน ดี ครีม บำรุง หน้า เกาหลี คอ ล ลา เจน ยี่ห้อ ไหน ดี pantip 2561 ท รี ท เม้น ท์ ล อ รี อั ล สี ทอง รองพื้น chanel ตัว ไหน ดี หมัก ผม ให้ นุ่ม ลื่น รองพื้น halfmoon ของ ปลอม อ อย ล์ ใส่ ผม ใน เซ เว่ น แป้ง ปกปิด รอย สัก รีวิว รองพื้น ซอง เซ เว่ น ม อย เจอร์ ไร เซอร์ โท เม อิ หมัก ผม แห้ง แตก ปลาย ครีม บำรุง ผิว หน้า กิ ฟ ฟา รี น คอ ล ลา ริ ช คอ ล ลา เจน ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า ราคา ถูก และ ดี รีวิว คอ ล ลา ริ ช รองพื้น จอง แซม มุ ล ราคา ไอ เท ม รักษา สิว ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า สิว สูตร หมัก ผม แห้ง แตก ปลาย เอ โอ ว่า คอ ล ลา เจน ดี ไหม หา ครีม ทา หน้า รองพื้น anastasia โล แลน เน ทู ร่า เซ รั่ ม อิน อ อย ล์ รองพื้น beauty cottage รองพื้น ตัว ไหน ดี 2019 เซ รั่ ม ดาวเรือง ที่ อร่อย ที่สุด รองพื้น คา เน โบ ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า สํา ห รับ คน แพ้ ง่าย รองพื้น เม เบ อ ลี น ราคา คอ ล ลา เจน ผิว ขาว ตัว ไหน ดี เซ รั่ ม คิว เพรส เซ รั่ ม อิน นิ ส ฟรี หมัก ผม ไม่ ให้ ฟู วิธี ตี โป่ง ผม ขอ กิน ใกล้ ฉัน เซ รั่ ม บํา รุ ง ผม ใช้ ตอน ไหน เซ รั่ ม บํา รุ ง ผม เครา ติ น รักษา สิว ที่ไหน ดี 2020 รองพื้น nars all day ไข่แดง ลด ผม ร่วง คอ ล ลา เจน ลด สิว เซ รั่ ม มะเขือเทศ เซ รั่ ม ลด ริ้ว รอย เกาหลี รีวิว รองพื้น urban decay stay เซ รั่ ม ทอง คํา รีวิว รองพื้น ล อ ร่า เซ รั่ ม หน้า หนาว ส ครับ มะขาม ก ลู ต้า แป้ง ผสม รองพื้น สํา ห รับ คน เป็น สิว รองพื้น คุม มัน รีวิว serum หน้า กระจ่าง ใส สูตร หมัก ผม นุ่ม สลวย เซ รั่ ม หน้า ขาว 2020 โจ จู คอ ล ลา เจน คอ ล ลา เจน ลด สิว ผิว ขาว หา ครีม ทา หน้า คอ ล ลา เจน ผิว ขาว ตัว ไหน ดี ราคา รองพื้น fit me ทา ครีม กลางคืน แป้ง ผสม รองพื้น เซ เว่ น lucia รองพื้น รีวิว ครีม ยก กระชับ หน้า กิ ฟ ฟา รี น รองพื้น mti joy รีวิว pantip สูตร หมัก ผม นุ่ม สลวย สูตร ท รี ท เม้น ท์ ผม บำรุง ผม หนา ครีม ทา หน้า แห้ง ลอก nyx รองพื้น รีวิว เซ รั่ ม ด๊ อก เตอร์ จิ ว เซ รั่ ม 2020 ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า เซ เว่ น pantip ซัน ซิ ล สูตร เซ รั่ ม คอ ล ลา เจน วัต สัน 10000 ดี ไหม รองพื้น laneige estee lauder 1w1 bone รีวิว ศรีจันทร์ รองพื้น เจ้า หญิง คอ ล ลา เจน วัต สัน 1 แถม 1 สิว อุด ตัน ใต้ ผิวหนัง ครีม บำรุง ผิว หน้า ใส รองพื้น ใน เซ เว่ น ที่ ปกปิด ดี บำรุง ผิว ชาย กันแดด รองพื้น cute press ครีม บำรุง ผิว สำหรับ ผู้ชาย ยู เซอ ริน รักษา สิว pantip บํา รุ ง ผิว หน้า ด้วย ธรรมชาติ ใช้ benzac เซ รั่ ม ลด รอย สิว ผิว แพ้ ง่าย เครื่อง บํา รุ ง ผิว หน้า แก้ รอย ดํา จาก สิว ส ครับ ผิว หน้า เซ รั่ ม พิษ แมงกะพรุน ล อ รี อั ล รองพื้น ท รู แม ท คอ ล ลา เจน เม จิ เซ รั่ ม ดี แคช ส ครับ ผิว สมุนไพร ยา ลด รอย ดํา จาก สิว รองพื้น 4u2 ดี ไหม รองพื้น คิว เพรส กระปุก ครีม บํา รุ ง หน้า อายุ 50 ครีม ช่วย หน้า ใส คอ ล ล่า ซิงค์ พลัส ซี รีวิว สูตร หมัก ผม ร่วง เสีย โอ เรียน ทอ ล พ ริ้น เซ ส บํา รุ ง ผม สิว หัว ช้าง ไม่มี หัว เนสท์เล่ คอ ล ลา เจน กันแดด ผสม รองพื้น cute press รองพื้น sephora glow รีวิว คอ ล ลิ จิ คอ ล ลา เจน รีวิว รองพื้น media กิ ฟ ฟา รี น รองพื้น แท่ง เป็น สิว อักเสบ ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า ให้ ความ ชุ่มชื้น ใส่ ผม หอม เซ รั่ ม หน้า ใส ลด ริ้ว รอย สุด ยอด ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า ส ครับ ผิว ใน เซ เว่ น สิว อุด ตัน สิว ผด skin up merrezca รีวิว เซ รั่ ม เลอ ซา ช่า รองพื้น sephora 10 hr รีวิว วิธี ทํา ให้ ผม ลื่น เซ รั่ ม ที่ เหมาะ กับ คน เป็น สิว คอ ล ลา เจน ซิงค์ พลัส ซี ครีม บํา รุ ง ผิว ออ เร น ทอ ล พิณ นารา ทา หน้า ส เปร ย์ รองพื้น ผิว กาย คู มิ โกะ คอ ล ลา เจน ของ ปลอม ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า อายุ 50 pantip ท รี ท เม้น ท์ ชิ เซ โด้ ราคา รองพื้น clarins ตัว ใหม่ รองพื้น sola แบบ ขวด เซ รั่ ม กระชับ รู ขุม ขน วัต สัน ลด สิว รอย สิว รองพื้น beauty blender รีวิว ครีม บํา รุ ง หน้า ดี ที่สุด แนะ นํา รองพื้น 2019 ลาย เล็บ เจ ล สวย ๆ 2019 สีชมพู คอ ล ลา เจน ที่ ดี ที่สุด 2562 ลด รอย ดํา สิว รองพื้น cherben foundation ครีม บํา รุ ง ผิว 40 วิธี ทํา ส ครับ ครีม ทา หน้า ให้ ขาว ใส รองพื้น เม เบ อ ลี น 228 แป้ง sissala ส มู ท อี รักษา สิว เซ รั่ ม บำรุง ผิว ขาว สาเหตุ สิว อุด ตัน ครีม บํา รุ ง หน้า ออ แก นิ ค ลด รอย ดํา สิว สิว ไม่มี หัว แก้ม บี บี กับ รองพื้น รองพื้น ล อ รี อั ล ราคา เป็น สิว หัว ช้าง รองพื้น โซ เม อริ เซ่ ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า ขาว กระจ่าง ใส ส ครับ หน้า pantip ครีม ผิว ขาว กระจ่าง ใส รองพื้น รีวิว pantip ต่อ เล็บ แบบ ไหน ดี คอ ล ลา เจน แมก ซ์ กิ ฟ ฟา รี น ทา ครีม กลางคืน รองพื้น catrice hd รีวิว ส ครับ ผิว ใน เซ เว่ น ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า ที่ ดี ที่สุด รองพื้น คน ผิว ค ล้ํา แป้ง ผสม รองพื้น the face shop รีวิว ผม ทํา สี บํา รุ ง nyx born to glow concealer รีวิว dhc คอ ล ลา เจน คอ ล ลา เจน เซ เว่ น คอ ล ลา เจน ไตร เป ป ไท ด์ เซ รั่ ม สำหรับ ผิว แห้ง รองพื้น สำหรับ อายุ 50 สิว ผด ที่ หน้าผาก คอ ล ลา เจน ของ แอ ม เว ย์ แอ ส ต้า คอ ล ล่า รองพื้น นา มิ สูตร ใหม่ เป็น สิว ใช้ รองพื้น ได้ ไหม หมัก ผม ให้ นุ่ม สลวย เซ รั่ ม ณั ช ชา ใช้ ดี ไหม รีวิว แป้ง amy rose รีวิว รองพื้น giorgio armani คอ ล ลา เจน วัต สัน 10000 ดี ไหม ส ครับ ผิว ใน เซ เว่ น คอ ล ลา เจน ควร กินเวลา ไหน เซ รั่ ม กระชับ หน้า ส ครับ ผิว หน้า ยี่ห้อ ไหน ดี กา ร์ นิ เย่ บู ส เตอร์ เซ รั่ ม คอ ล ลา เจน จาก ปลา รองพื้น แบบ ซอง เซ เว่ น คอ ล ลา เจน q10 รองพื้น face so รีวิว สิว หัว ช้าง ไม่มี หัว รีวิว คอ ล ลา เจน พัน ทิป ไอ เท ม รักษา สิว ครีม บํา รุ ง หน้า นี เวี ย เซ รั่ ม ยี่ห้อ ไหน ดี pantip ท รี ท เม้น ท์ ผม หนา เซ รั่ ม บํา รุ ง ผม ชี้ ฟู เป็น สิว อุด ตัน ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า ขาว เซ เว่ น เซ รั่ ม คา แรง วิธี ตี โป่ง ผม ทํา ผม สวย ๆ ด้วย ตัว เอง คอ ล ลา เจน คอ ล ลิ จิ ดี ไหม หลุม สิว รักษา ได้ ไหม วิธี ทํา ให้ ผม ลื่น ครีม บํา รุ ง หน้า ผิว แพ้ ง่าย เป็น สิว รองพื้น eity eight แบบ ซอง รีวิว รองพื้น ฝา ม่วง คอ ล ลา เจน หน้า ใส แป้ง ผสม รองพื้น oriental princess ลัง โคม เซ รั่ ม รองพื้น mac studio fix nc25 อิน นิ ส ฟรี รองพื้น เซ รั่ ม ผิว หน้า แข็งแรง ครีม บํา รุ ง กลางคืน ตัว ไหน ดี ครีม ทา กลางวัน ตัว ไหน ดี serum ลด รู ขุม ขน รองพื้น โจ วี น่า รีวิว แป้ง chanel vitalumiere compact douceur รีวิว สิว อักเสบ รักษา คอ ล ลา เจน ขาว innisfree my foundation all day long wear รีวิว ครีม บำรุง ผิว หน้า ใส ส ครับ ผิว ขาว สิว อุด ตัน ที่ คาง รองพื้น bsc bio perfect รีวิว airbrush flawless foundation รีวิว สิว อุด ตัน รักษา คอ ล ลา เจน เชน ธ นา pantip รองพื้น la mer รีวิว รองพื้น caviar คอ ล ลา เจน ครีม ทา หน้า ผู้ชาย ขาว ส มู ท โตะ โท เมโท คอ ล ลา เจน ไวท์ เซ รั่ ม ครีม สำหรับ ผิว หน้า แห้ง คอ ล ล่า ซิงค์ พลัส ซี ของ ปลอม บํา รุ ง ผิว หน้า ชาย บำรุง ผิว หน้า ชาย เซ รั่ ม กระชับ รู ขุม ขน เกาหลี หน้า ไม่ กระจ่าง ใส คอ ล ลา เจน ชิ ดะ เซ รั่ ม ณั ช ชา อันตราย ไหม ส เปร ย์ กัน ความ ร้อน ดี แคช เซ รั่ ม ผม oriental princess ฟอง น้ํา แต่งหน้า jovina รีวิว ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า ไม่มี แอลกอฮอล์ pantip โอ เรียน ทอ ล พ ริ้น เซ ส บํา รุ ง ผม เซ รั่ ม มะเขือเทศ รองพื้น ราคา ถูก และ ดี cle de peau radiant cream foundation รีวิว รองพื้น revlon มี ของ ปลอม ไหม รองพื้น ไม่ ติด แมส เซ เว่ น รองพื้น oriental princess รีวิว pantip คอ ล ลา เจน เกาหลี ตัว ไหน ดี คอ ล ล่า คอ ล ลา เจน รองพื้น it ครีม ทา หน้า ผู้ชาย ผิว แห้ง กันแดด รองพื้น ไม่ อุด ตัน ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า ผิว แห้ง คอ ล ลา เจน ผิว ขาว ตัว ไหน ดี กํา จัด สิว เลเซอร์ สิว อุด ตัน ราคา กิ ฟ ฟา รี น ครีม ทา หน้า ส ครับ จันทร์ หอม ใช้ ดี ไหม รีวิว รองพื้น halfmoon pantip ครีม บํา รุ ง หน้า ขาว ใส 2020 ลด หลุม สิว โล แลน ท รี ท เม้น serum คือ คอ ล ลา เจน สีชมพู ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า แห้ง pantip เล็บ เจ ล ลาย น่า รัก ๆ รองพื้น chanel perfection lumiere ต่อ เล็บ เจ ล สวย ๆ รองพื้น คา เวี ย ร์ พัน ทิป ส เปร ย์ รองพื้น ผิว กาย เซ รั่ ม บํา รุ ง ผม แอ ม เว ย์ แป้ง zhe เบอร์ 3 รองพื้น bobbi ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า ผิว แห้ง คอ ล ลา เจน ยี่ห้อ ไหน ดี 2020 ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า ที่ ดี ที่สุด ครีม ทา หน้า บํา รุ ง ผิว ล อ รี อั ล บำรุง ผม วิธี ใช้ ส ครับ ubereen collagen วัต สัน คอ ล ลา เจน วัต สัน 10000 ดี ไหม บำรุง ผม ใน เซ เว่ น อร่อย แปดริ้ว รองพื้น clarins skin illusion รีวิว ทํา ผม เป็น คลื่น วิธี ทํา ให้ ผม งุ้ม เข้า รองพื้น ดี และ ถูก นี เวี ย บํา รุ ง ผิว หน้า เซ รั่ ม บํา รุ ง ผิว หน้า ตัว ไหน ดี ครีม ทา ผิว คน แพ้ ง่าย คอ ล ลา เคน โกะ ราคา แป้ง เฌอ เบ ญ รองพื้น kate zero รีวิว แป้ง maybelline fit me 120 รีวิว เซ รั่ ม มะเขือ ม่วง คอ ล ลา เจน เยล ลี่ ยา ทา แผลเป็น สิว เซ รั่ ม q เซ รั่ ม ส มู ท โตะ ครีม บำรุง สำหรับ ผิว แห้ง benefit รองพื้น amy rose ใช้ ดี ไหม คอ ล ลา เจน แอ ม เว ย์ clarins double serum ทา ขั้น ตอน ไหน คอ ล ลา เจน ยี่ห้อ ไหน ดี รีวิว รองพื้น zhe ซอง ซัน ซิ ล ผม มี น้ํา หนัก รองพื้น mille line รีวิว collagen รีวิว รองพื้น คุม มัน กัน น้ำ สิว อักเสบ รักษา บํา รุ ง ผิว หน้า เกาหลี บํา รุ ง เส้นผม ให้ มี น้ํา หนัก รองพื้น ผิว ฉ่ำ แป้ง clarins รีวิว โล แลน บํา รุ ง ผม ครีม บํา รุ ง สํา ห รับ ผิว มัน คอ ล ลา เจน สี เหลือง คอ ล ลา เจน อ บา โลน ท รี ท เม้น ท์ ผม แห้ง เสีย ยี่ห้อ ไหน ดี เลเซอร์ สิวเสี้ยน tarte รองพื้น ท รี ท เม้น ท์ หมัก ผม pantip คอ ล ลา เจน คือ สูตร ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า eucerin ultrawhite+ spotless double booster serum รีวิว ส ครับ ผิว ขาว tarte rainforest of the sea foundation รีวิว คิว เซ รั่ ม ครีม ทา หน้า ผู้หญิง ยี่ห้อ ไหน ดี ลด สิว อักเสบ รีวิว nars sheer glow foundation ไน ท์ ครีม สํา ห รับ คน เป็น สิว รีวิว คอ ล ลา เจน pantip โอ เรียน ทอ ล พ ริ้น เซ ส บำรุง ผม คอ ล ลา เจน เป้ ย ครีม เติม น้ํา ให้ ผิว หน้า ยี่ห้อ ไหน ดี ครีม บํา รุ ง ผิว แข็งแรง รองพื้น ฝา ม่วง รักษา สิว ส เตี ย รอย ด์ ด้วย ตัว เอง รองพื้น clinique even better glow คอ ล ลา เจน ผิว ขาว ตัว ไหน ดี ubereen collagen รีวิว innisfree my foundation รีวิว n21 ครีม บํา รุ ง หน้า แห้ง ผู้ชาย ล อ ร่า เม อ ซิ เออ รองพื้น รองพื้น dermacol ซื้อ ที่ไหน aa รองพื้น in2it รองพื้น คอ ล ลา เจน ลด สิว เซ เว่ น ส ครับ มะขาม เดอะ ควีน เซ รั่ ม คน หน้า แห้ง espoir foundation รีวิว ครีม กลางคืน กิ ฟ ฟา รี น รองพื้น ชา แน ล รีวิว ครีม ทา หน้า ธรรมชาติ day cream รีวิว 2019 ส ครับ หน้า ทํา เอง คอ ล ลา เจน เชน ธ นา ดี ไหม พัน ทิป บำรุง ผิว หน้า ชาย รีวิว คุ ช ชั่ น etude double lasting ทํา ผม เพื่อนเจ้าสาว ทํา เอง โลชั่น ผิว หน้า เซ รั่ ม เซ เว่ น ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า ไม่มี แอลกอฮอล์ pantip ครีม บํา รุ ง หน้า ผิว ผสม nars radiant longwear foundation รีวิว รองพื้น zhe มี ขาย ที่ไหน ครีม บำรุง หน้า หนาว แป้ง three pristine รีวิว ไฮ โดร ไล ซ์ คอ ล ลา เจน ดี แคช อิน ทัช เครา ติ น armani foundation รีวิว คอ ล ลา เจน เกาหลี รีวิว รีวิว รองพื้น ปกปิด ดี รองพื้น cherben foundation kiehl's dark spot 100ml ราคา รีวิว รองพื้น giorgio armani อ อย บํา รุ ง ผม pantip ครีม บำรุง ผิว หน้า ตัว ไหน ดี รอง พื้นที่ เนียน ที่สุด เซ รั่ ม น้ำผึ้ง สิว ฮอร์โมน หาย ตอน ไหน รองพื้น กัน น้ํา pantip รองพื้น แตงโม รีวิว สาเหตุ ของ สิว บํา รุ ง ผิว หน้า ด้วย ธรรมชาติ คอ ล ลา เจน ที่ ดี ที่สุด pantip collagen ยี่ห้อ ไหน ดี สูตร หมัก ผม อ โว คา โด บํา รุ ง ผิว หน้า ให้ ชุ่มชื่น ไซ โก โนะ คอ ล ลา เจน พัน ทิป เซ รั่ ม ก่อน ทํา สี ผม banila co รองพื้น รีวิว merrezca skin up liquid foundation รองพื้น full coverage ผิว แห้ง serum ลด รู ขุม ขน โอ เรียน ทอ ล พ ริ้น เซ ส บำรุง ผม ครีม บํา รุ ง ลด ริ้ว รอย 40 ครีม บํา รุ ง หน้า ผู้หญิง ครีม บํา รุ ง หน้า ผู้หญิง ครีม บํา รุ ง หน้า ราคา นักเรียน คอ ล ลา เจน ผิว ขาว pantip double serum clarins ราคา รักษา สิว ที่ไหน ดี 2562 ลด สิว ผด สิว อุด ตัน เม ย์ เบ ล ลี น ฟิต มี แบบ ซอง เซ รั่ ม ส มู ท อี เซ รั่ ม น่า ใช้ ครีม บํา รุ ง หน้า ดี ที่สุด โล แลน บํา รุ ง ผม รองพื้น บิวตี้ โม ชั่ น นิ ว เว ย์ คอ ล ล่า ไวท์ รองพื้น ลา น่า ครีม ทา หน้า กลางวัน กลางคืน เซ รั่ ม บํา รุ ง หน้า แห้ง รองพื้น นา ร์ ส เชียร์ โกล์ ว ผลิตภัณฑ์ ลด รู ขุม ขน คอ ล ล่า ซิงค์ พลัส ซี pantip สูตร ผม นุ่ม ลื่น ดิ ออ ร์ รองพื้น รีวิว รองพื้น maybelline ครีม บํา รุ ง คน หน้า มัน รีวิว รองพื้น shu unlimited เพียว คอ ล ลา เจน รีวิว เซ รั่ ม บํา รุ ง หน้า รีวิว เซ รั่ ม ใส่ ผม กิ ฟ ฟา รี น รองพื้น แม ท คุม มัน ท รี ท เม้น ท์ ที่ มี เครา ติ น ครีม ทํา ให้ ผิว ชุ่มชื่น เจ ล ลด รอย สิว รองพื้น สํา ห รับ คน รู ขุม ขน กว้าง วุ้นเส้น เหนียว นุ่ม pantip ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า oriental princess เซ รั่ ม บํา รุ ง ผม ชี้ ฟู ครีม บำรุง ผิว ขาด น้ำ รีวิว คอ ล ลา เจน cream บํา รุ ง ผิว หน้า รองพื้น benefit hello happy ปริมาณ คอ ล ลา เจน ต่อ วัน คอ ล ลา เจน วัต สัน 10000 คอ ล ลา เจน เคน โกะ เซ รั่ ม รักษา หลุม สิว รีวิว รองพื้น ดิ ออ ร์ prestige รองพื้น ได โซะ ซื้อ ที่ไหน shiseido รองพื้น รีวิว เอ โอ ว่า คอ ล ลา เจน ดี ไหม clarins double serum ปลอม เซต บํา รุ ง ผิว หน้า ผู้หญิง เซ รั่ ม ผิว แข็งแรง คอ ล ลา เจน ซิงค์ ครีม บํา รุ ง ลด ริ้ว รอย 40 ออ ล ลี่ เซ รั่ ม covermark flawless fit รีวิว รีวิว collagen รองพื้น sivanna velvet รีวิว เซ รั่ ม รู ขุม ขน กว้าง เลเซอร์ หลุม สิว pantip รีวิว รองพื้น ter รองพื้น mac ตัว ไหน ดี เซ รั่ ม หัว ไช เท้า รอย สิว ที่ หลัง pantip รองพื้น ซอง ถูก และ ดี เซ รั่ ม บู ส ต์ ผิว ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า สํา ห รับ คน หน้า มัน คอ ล ลา เจน ผง เอ ส เซนส์ บํา รุ ง ผิว รักษา รอย แผลเป็น จาก สิว คอ ล ลา เจน ผิว ขาว ปลอดภัย ครีม ทา ตัว ทา หน้า รองพื้น ล อ รี อั ล ราคา ผลิตภัณฑ์ ครีม ทา หน้า รองพื้น shu 764 อร่อย ท่าดินแดง แนะ นํา รองพื้น 2020 แป้ง fit me 220 บํา รุ ง ผม หลัง กัด สี วิธี ทำ ส ครับ ผม นุ่ม สวย ครีม บํา รุ ง อายุ 30 เซ รั่ ม เกาหลี แอ ค เน่ บี ไซ ลิ ก รองพื้น ชิ เซ โด้ รีวิว ครีม ทา หน้า ให้ ขาว ใส เซ รั่ ม clarins ท รี ท เม้น ท์ ผม แห้ง เสีย ยี่ห้อ ไหน ดี ลด สิว ที่ หลัง เซ รั่ ม ณั ช ชา อย แป้ง mac studio fix nc20 รีวิว ครีม บํา รุ ง หน้า ขาว ใส 2020 kanebo the cream foundation รีวิว สูตร หมัก ผม นิ่ม ครีม บํา รุ ง หน้า 40 แป้ง ผสม รองพื้น สํา ห รับ ผิว แห้ง ครีม บำรุง ผิว หน้า ถูก และ ดี ครีม บํา รุ ง หน้า กระจ่าง ใส ครีม รักษา ฝ้า ที่ ผ่าน อย naara คอ ล ลา เจน ราคา เซ รั่ ม ผัก ครีม บำรุง ผิว หน้า เกาหลี คา แรง รองพื้น three flawless ethereal fluid foundation รีวิว แนะ นํา รองพื้น 2020 no7 lift & luminate triple action serum foundation รีวิว clarins double serum แท้ vs ปลอม ท รี ท เม้น ท์ บํา รุ ง ผม ชี้ ฟู แต่งหน้า ไม่ ใช้ รองพื้น pantip innisfree รองพื้น ราคา หมัก ผม เครา ติ น ยี่ห้อ ไหน ดี ครีม ทํา ให้ ผิว ชุ่มชื่น ทา รองพื้น ไม่ ให้ เป็น คราบ เซ รั่ ม ออ ร่า ริ ช คอ ล ลา เจน ซิงค์ พลัส ซี รีวิว dd รองพื้น แป้ง lunasol ราคา ส ครับ ขัด ผิว ขาว คอ ล ลา เจน ผิว เซ รั่ ม ด๊ อก เตอร์ จิ ว ท รี ท เม้น ท์ หมัก ผม pantip ครีม เซ รั่ ม หน้า ใส ครีม ให้ ความ ชุ่มชื่น สิว ครีม บํา รุ ง ก่อน แต่งหน้า ผิว แห้ง รองพื้น ชา แน ล les beiges คอ ล ลา เจน รักษา สิว ทํา ผม เพื่อนเจ้าสาว ทํา เอง ส ครับ หน้า เซ เว่ น คอ ล ลา เจน เกาหลี รองพื้น sivanna velvet รีวิว ครีม บำรุง ผิว จาก เกาหลี แป้ง nyx stay matte รีวิว เซ รั่ ม หน้า ใส ลด ริ้ว รอย เซ รั่ ม ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า รองพื้น chanel le teint ultra รองพื้น ไม่ ดร อป ระหว่าง วัน คอ ล ลา เจน ดูด ซึม ดี ที่สุด รองพื้น ซอง ถูก และ ดี ครีม โอ เล ย์ เซ รั่ ม คอ ล ลา เจน ที่ ดี ที่สุด pantip รีวิว รองพื้น bourjois รุ่น ใหม่ ครีม บํา รุ ง หน้า รักษา สิว ครีม บำรุง หน้า สำหรับ คน แพ้ ง่าย รีวิว รองพื้น mac studio fix เซ รั่ ม บํา รุ ง หน้า 2019 เนสท์เล่ คอ ล ลา เจน ไอ เท็ ม ลด สิว รีวิว รองพื้น ศรีจันทร์ ตัว ใหม่ ท รี ท เม้น ท์ ผม แห้ง ที่ ทา รองพื้น ส ครับ ผิว ใน เซ เว่ น นิ ว เว ย์ คอ ล ล่า ไวท์ เซ รั่ ม วุ้นเส้น ครีม บํา รุ ง ผิว มัน คอ ล ลา เจน คิว เท น ตัว ช่วย กระชับ รู ขุม ขน ครีม ทา หน้า ผู้ชาย ลด สิว ครีม บำรุง หน้า สำหรับ ผู้ชาย คอ ล ลา เจน ถูก และ ดี clarins ผิว กาย รีวิว ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า ขาว ใส เซ รั่ ม ทอง คํา 24k ของ ปลอม แป้ง too faced born this way รีวิว เซ รั่ ม บำรุง ผม ก่อน นอน รองพื้น kate ราคา ครีม บำรุง ผิว หน้า 30 คอ ล ลา เจน คอ ล ลา ริ ช เซ รั่ ม ที่ ทํา ให้ หน้า ขาว คอ ล ลา เจน เยล ลี่ ผลิตภัณฑ์ ลด ความ มัน บน ใบหน้า เกลือ ส ครับ ผิว รักษา สิว ฮอร์โมน ธรรมชาติ รองพื้น bsc bio perfect รีวิว ครีม บํา รุ ง ผิว เป็น สิว innisfree brightening pore serum รีวิว รองพื้น กิ ฟ ฟา รี น ดี ไหม รองพื้น คุม มัน รีวิว หลัง เป็น สิว ผม ทํา สี บํา รุ ง ตัว บํา รุ ง ผม รองพื้น la mer รีวิว นี เวี ย บํา รุ ง ผิว หน้า เซ รั่ ม ลด รอย สิว จุด ด่าง ดํา หลัง ยืด ผม หมัก ผม ได้ ไหม รองพื้น ท รู แม ท ล อ รี อั ล รักษา สิว ที่ ก้น รองพื้น mille line รีวิว เซ รั่ ม บํา รุ ง ผิว หน้า แห้ง serum หน้า ขาว เลเซอร์ สิว อุด ตัน พร เกษม ครีม โอ เล ย์ เซ รั่ ม หน้า กระจ่าง ใส เซ เว่ น เครา ติ น ท รี ท เม้น ท์ ยี่ห้อ ไหน ดี gee13 collagen ดี ไหม ครีม ทา กลางคืน หน้า ขาว ครีม กันแดด กระชับ รู ขุม ขน แป้ง revlon colorstay รักษา สิว เรื้อรัง ธรรมชาติ เซ รั่ ม หน้า ใส ขาว แป้งฝุ่น ผสม รองพื้น clarins รีวิว รองพื้น deesay nian รีวิว pantip ครีม แตงกวา พลัส อภัย ภูเบศ ร เซ รั่ ม มะพร้าว ไน ท์ ครีม สํา ห รับ คน เป็น สิว บำรุง ผม ให้ มี น้ำหนัก ครีม บำรุง หน้า สำหรับ ผู้ชาย ครีม ที่ ช่วย ให้ ผิว หน้า แข็งแรง ครีม ทา ผิว ลด ริ้ว รอย collagen ยี่ห้อ ไหน ดี แป้ง maybelline fit me 120 รีวิว รองพื้น ทา ตัว ปกปิด รองพื้น เทพ 2019 ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า คน แพ้ ง่าย คอ ล ลา เจน เด อ เอ้ เม ย์ เบ ล ลี น ฟิต มี แบบ ซอง ทํา ผม อยู่ บ้าน ง่ายๆ clarins ผิว กาย เซ รั่ ม บํา รุ ง หน้า ชาย สิว เรื้อรัง เซ รั่ ม กู้ หน้า โทรม คอ ล ลา เจน ได เป ป ไท ด์ คือ สิว ไม่มี หัว ที่ คาง สิว อุด ตัน หัว ดํา บํา รุ ง ผม ให้ ตรง รักษา รอย ดํา จาก แผลเป็น รองพื้น butae ครีม bk ลด รอย สิว คอ ล ลา เจน ลด สิว ผิว ขาว รองพื้น ชนิด แป้ง covermark ราคา บำรุง ผิว ก่อน นอน แป้ง ผสม รองพื้น สํา ห รับ คน เป็น สิว ซิงค์ คอ ล ลา เจน กิ ฟ ฟา รี น เอ ส เซนส์ เห็ด รองพื้น เม เบ อ ลี น ดี ไหม ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า แห้ง pantip เม จิ คอ ล ลา เจน สี ทอง ส ครับ ก ลู ต้า เนื้อ มะขาม pantip jovina มี ขาย ที่ไหน บ้าง หมัก ผม หลัง ทํา สี แก้ ปัญหา สิว ปลาย ผม แห้ง มาก เซ รั่ ม ตัว ไหน ใช้ แล้ว หน้า ขาว เซ รั่ ม กระชับ หน้า รอย สิว รักษา หมัก ผม เซ เว่ น ท รี ท เม้น ท์ หมัก ผม เสีย ซัน ซิ ล ผม มี น้ํา หนัก ครีม ทา หน้า ทา ตา bb กับ รองพื้น รองพื้น chanel le teint ultra รองพื้น shu uemura pantip เซ รั่ ม กา ร์ นิ เย่ รีวิว เซ รั่ ม หน้า ใส ลด ริ้ว รอย ลด สิว อุด ตัน dior forever undercover รีวิว ดูแล ผิว ตัว สิว ที่ คอ ไม่มี หัว สิว อักเสบ ที่ หลัง เซ รั่ ม ณั ช ชา อันตราย ไหม เซ รั่ ม หน้า ใส ขาว ไซ โก โนะ คอ ล ลา เจน ดี ไหม hiruscar ราคา รองพื้น cute press airy รีวิว แป้ง รองพื้น เซ เว่ น เลเซอร์ สิว อุด ตัน เซ รั่ ม กู้ หน้า โทรม รักษา สิว คน ท้อง pantip สิว อุด ตัน เม็ด เล็ก ๆ สิว หัว ช้าง ไม่มี หัว คอ ล ลา เจน ที่ ดี ที่สุด 2020 สลิป ปิ้ง เซ รั่ ม คอ ล ลา เจน ธรรมชาติ รองพื้น ดี เซ่ pantip อยาก หน้า ชุ่มชื่น ท รี ท เม้น ท์ ล อ รี อั ล สี ทอง ม อย เจอร์ ไร เซอร์ ลด สิว รองพื้น หลอด สีชมพู รีวิว รองพื้น clinique รองพื้น คา แรง รีวิว เซ รั่ ม หัว ไช เท้า หมัก ผม อ โว คา โด มา ส์ ก ผม ล อ รี อั ล รีวิว รองพื้น srichand ทํา ผม เซอร์ หญิง สิว ไม่มี หัว รักษา ครีม imnum รีวิว รองพื้น เฌอ เบ ญ รีวิว รองพื้น sivanna รักษา รอย ดำ จาก สิว ครีม ทา หน้า เนียน ใส รองพื้น คา แรง รีวิว ครีม ทา หน้า ยอด นิยม etude double lasting serum รีวิว เซ รั่ ม นางงาม ทา หน้า pantip รองพื้น huda สิว อักเสบ ไม่มี หัว ลด จุด ด่าง ดํา รอย สิว รองพื้น stay naked เจ ล บํา รุ ง ผม oriental รองพื้น cute press airy รีวิว ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า หน้า ใส ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า รักษา สิว เซ รั่ ม นางงาม รีวิว รองพื้น lancome pantip ครีม ทา หน้า เนื้อ เจ ล เซ รั่ ม ทอง คํา 24k ของ แท้ ราคา คอ ล ลา เจน ผิว ขาว จริง เครื่อง สํา อา ง jovina clarins ผิว กาย เซ รั่ ม ดูแล ผิว หน้า เซ รั่ ม บํา รุ ง ผิว หน้า กลางคืน เซ รั่ ม ยี่ห้อ ไหน ใช้ ดี เป็น สิว อุด ตัน รองพื้น wet n wild รีวิว บำรุง ผม เซ เว่ น คอ ล ลา เจน แมก ซ์ กิ ฟ ฟา รี น รอย ดํา รอย แดง จาก สิว เพียว คอ ล ลา เจน พัน ทิป เซ รั่ ม ยัน ฮี คอ ล ลา เจน neocell shiseido แป้ง ผสม รองพื้น ครีม กลางคืน กิ ฟ ฟา รี น รีวิว รองพื้น ดี เซ่ ครีม บำรุง ผิว หน้า ยี่ห้อ ไหน ดี ครีม ทา หน้า สํา ห รับ คน ผิว แห้ง ออ ล ลี่ เซ รั่ ม อั ล ติ เมท คอ ล ลา เจน ไตร เป ป ไท ด์ รองพื้น deesay ดี ไหม แนะ นํา เครา ติ น บํา รุ ง ผม คอ ล ลา เจน คู มิ โกะ บำรุง ผม เกาหลี สูตร หมัก ผม ทํา สี เซ รั่ ม บ ลู ส เปร ย์ ฉีด บํา รุ ง ผม รองพื้น sephora 10 hr รีวิว เซต ดูแล ผิว หน้า เซ รั่ ม คิว ท รี ท เม้น ท์ ผม สวย เซ รั่ ม ลำไย ครีม เติม น้ํา ให้ ผิว หน้า ยี่ห้อ ไหน ดี ubereen collagen ดี ไหม pantip ครีม ทา หน้า ขาว ใส ยี่ห้อ ไหน ดี ส มู ท อี รักษา สิว แป้ง กิ ฟ ฟา รี น กลา มอ รัส dior forever undercover รีวิว แป้ง ผสม รองพื้น เจ้า นาง maybelline fit me dewy รีวิว รองพื้น ทา ตัว ปกปิด ที่ ใส่ ผม ออ เร น ทอ ล เซ รั่ ม ลด รอย ดํา รองพื้น revlon แท้ ปลอม กับข้าว ที่ อร่อย ที่สุด lancome teint miracle compact สูตร ใหม่ โลชั่น ผิว หน้า คอ ล ลิ จิ คอ ล ลา เจน รีวิว หมัก ผม แห้ง แตก ปลาย เซ รั่ ม ยี่ห้อ ไหน ใช้ ดี ครีม ทา ผิว หน้าที่ ดี ที่สุด รองพื้น สํา ห รับ ผิว แห้ง 2019 pantip แป้ง ผสม รองพื้น คิว เพรส สิว อุด ตัน หัว เปิด เป็น สิว อักเสบ laura mercier foundation powder ราคา วิตามิน คอ ล ลา เจน เกาหลี รีวิว เซ รั่ ม บํา รุ ง ผม ชี้ ฟู ทา เซ รั่ ม แล้ว หน้า มัน เซ รั่ ม กัน ความ ร้อน คอ ล ลา เจน บูม รีวิว รองพื้น sivanna รอย สิว ที่ แก้ม รองพื้น ฉ่ำ dior ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า nars velvet matte skin tint รีวิว ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า ใส เซ รั่ ม คน หน้า แห้ง โอ เรียน ทอ ล พ ริ้น เซ ส บำรุง ผม มิยา บิ คอ ล ลา เจน รีวิว merrezca skin up liquid foundation เซ รั่ ม แก้ หน้า หมอง หมัก ผม เอง ที่ บ้าน คอ ล ลา เจน 10000 mg บํา รุ ง ผม ล อ รี อั ล nars velvet matte skin tint รีวิว รองพื้น kate secret skin maker zero รีวิว แป้ง รองพื้น เซ เว่ น เม จิ คอ ล ลา เจน สี ทอง collagen รีวิว คอ ล ลา เจน ดี ที่สุด เซ รั่ ม ผึ้ง บํา รุ ง ผม ให้ ตรง น้ํา มะกอก หมัก ผม 1781 คอ ล ลา เจน คน หน้า แห้ง เซ รั่ ม อ เม ทิ ส ต์ ครีม บำรุง ผิว ขาด น้ำ คอ ล ลา เจน วัต สัน รีวิว ครีม ส เน ล เกาหลี dnb มา ส์ ก อะ โว คา โด เครา ติ น ส ครับ ผิว หน้า ยี่ห้อ ไหน ดี แป้ง ผสม รองพื้น เซ เว่ น แป้ง cherben ดี ไหม ท รี ท เม้น ท์ loreal อั ล ติ เมท คอ ล ลา เจน ส ครับ มะขาม ก ลู ต้า รองพื้น bsc bio perfect รองพื้น bourjois healthy mix รีวิว แป้ง kate the base zero ครีม ทา หน้า แบบ ไหน ดี บำรุง หน้า ชาย เลเซอร์ สิว ไต รองพื้น bourjois healthy mix ครีม ทา หน้า สํา ห รับ ผิว แห้ง แพ้ ง่าย รองพื้น แนะ นํา 2019 ครีม ทา หน้า แห้ง ลอก รองพื้น ออ ร่า ริ ช แบบ ซอง เซ รั่ ม บํา รุ ง ผม ใช้ ตอน ไหน ครีม บํา รุ ง หน้า ขาว ใส 2020 เซ รั่ ม ลด รอย ดํา จาก สิว เด อ มา โคล รองพื้น innisfree my foundation all day long wear รีวิว รองพื้น bourjois ดี ไหม เซ รั่ ม เกาหลี เซ เว่ น เซ รั่ ม บํา รุ ง หน้า แห้ง ครีม ให้ ความ ชุ่มชื่น สิว ขนมปัง กรอบ วังหลัง ครีม ช่วย หน้า กระจ่าง ใส แป้ง three pristine รีวิว ที่ ใส่ ผม ออ เร น ทอ ล รองพื้น deesay ดี ไหม วิธี ใช้ ส ครับ สิว หัวแข็ง บํา รุ ง ผิว หน้า ให้ ชุ่มชื่น ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า ให้ ความ ชุ่มชื้น ครีม ทา หน้า ผู้ชาย ลด สิว เครา ติ น เข้มข้น ยี่ห้อ ไหน ดี คอ ล ลา เจน boom คอ ล ลา เจน ซิงค์ พลัส รองพื้น ส เปร ย์ การ รักษา สิว ผด รองพื้น 4u2 better skin รีวิว pantip หน้า กระจ่าง ใส เซ เว่ น innisfree brightening pore serum รีวิว เซ รั่ ม ณั ช ชา ใช้ ดี มั้ ย พัน ทิป ครีม บํา รุ ง ผิว ลด ริ้ว รอย ม อย เจอร์ ไร เซอร์ ลด สิว แป้ง ผสม รองพื้น คือ เซ รั่ ม หน้า ใส กระชับ รู ขุม ขน ท รี ท เม้น ผม สวย เซ รั่ ม pantip benefit hello happy foundation รีวิว เซ รั่ ม คิว เซ รั่ ม หน้า ขาว ใส ต่อ เล็บ โพ ลี่ เจ ล ราคา บํา รุ ง ผิว เกาหลี รองพื้น ลบรอย สิว เซ รั่ ม ที่ เหมาะ กับ คน เป็น สิว รองพื้น เอ ส เต้ pantip dd รองพื้น ครีม ยก กระชับ หน้า กิ ฟ ฟา รี น รีวิว รองพื้น เกาหลี รักษา สิว หิน แก้ม กี้ รองพื้น รองพื้น beauty blender รีวิว ครีม ทา ตัว ทา หน้า เซ รั่ ม ลด รอย ดํา จาก สิว
     porn แตก ใน| หัวใจ เต้น ผิด จังหวะ| ที่ เที่ยว ปี ใหม่ 2020| โปรแกรม ท่องเที่ยว ท ทท| หนัง โป๋ ฟรี| หัวใจ เต้น 80 ครั้ง ต่อ นาที| หนัง xxx สาว ใหญ่| ฟุตบอล ออนไลน์ เจ ลีก| ดู มวย สด ลุ ม พิ นี| พัน ทิป กีฬา| xxx ดูด นม| หนัง เอ็กซ์| กีฬา กา บัดดี้| มวย ด่าน| ข่มขืน xxx| ที่ เที่ยว bts| ro89 เด็ก| ที่ เที่ยว ศรีนครินทร์| มวย โลก ออนไลน์| นักเรียน โป๊| สื่อ วิทยาศาสตร์ ปฐมวัย| หนัง เ อ็ ก| เที่ยว เขา ใหญ่ 1 วัน| หนังสือ สยาม กีฬา| สื่อ วิทย์ ครู ยุพา| สื่อ วิทยาศาสตร์ ครู กานต์| เที่ยว ไหน ดี 2 วัน 1 คืน| มวยไทย 7 สี 23 8 63| สื่อ การ สอน อนุบาล 1| สื่อ ตรีโกณมิติ| คลิป โป๊ ซา ดิ ส| ที่ เที่ยว อโศก| ดู มวย ลุ ม พิ นี สด| นักเรียน เย ด กัน| porn ครอบครัว| กีฬา แห่ง ชาติ ครั้ง ที่ 46| xxx มัน ๆ| กีฬา สยาม สปอร์ต| ดู มวยสากล| jav 5| โปรแกรม เที่ยว เขา ใหญ่| เที่ยว ไหน| แตก ใส่ ปาก| หนัง โป้ ฝรั่ง| เที่ยว ไหน ดี ช่วง นี้| มวยไทย 7 สี 26 1 63| หนัง เอ วี ฝรั่ง| เที่ยว สุรา ษ| คลิป ทาง บ้าน| ฟุตบอล วัน วัน นี้| ฟุตบอล คืน นี้ สด| ข่าว กีฬา สดๆ| หนัง โป ใหม่| สื่อ วิทยาศาสตร์| ข่าว กีฬา รอบ โลก| ท่องเที่ยว เชิง อนุรักษ์| เที่ยว เดือน สิงหาคม| สื่อ การ สอน ตัวเลข หรรษา| เยั ด กัน| หนัง โป็ ยี่ ปุ่ น| หนัง โป็ นักเรียน| คลิป ช่วย ตัว เอง| สื่อ หน่วย กลางวัน กลางคืน| รายการ มวย ช่อง 3|